skip to Main Content

อบรมเชิงปฏิบัติการสบู่ฟักข้าวและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 วิศวกรสังคมตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี หนึ่งในตำบลของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพเดิม และสร้างองค์ความรู้สัมมาชีพใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน ในพื้นที่ตำบลทุ่งเตา ภายใต้กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการสบู่ฟักข้าวและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ผ่านมา

ซึ่งมีคุณวิภาภรณ์ เชาวนะ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนตำบลทุ่งเตา โดยมีอาจารย์ ผศ.ฉลองชัย ทัศนโกวิท ดูแลโครงการอย่างใกล้ชิดและสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการควบคุมโรคระบาด โควิด-19 ของสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

ภาพ-ข่าว : วิศวกรสังคมตำบลทุ่งเตา

นภัทร ส้มแก้ว : นักประชาสัมพันธ์ รายงาน

Back To Top