skip to Main Content

อบรมเชิงปฏิบัติการสบู่ฟักข้าวและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร

คุณวิภาภรณ์ เชาวนะ วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนสบู่ฟักข้าวและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

ตำบลน้ำพุ ยกระดับสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับสินค้า OTOP

วิศวกรสังคม ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเพื่อยกระดับสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับสินค้า OTOP

ยกระดับสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับสินค้า OTOP

วิศวกรสังคม ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเพื่อยกระดับสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับสินค้า OTOP

ยกระดับสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับสินค้า OTOP

วิศวกรสังคม ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเพื่อยกระดับสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับสินค้า OTOP
Back To Top