skip to Main Content

บางนอน เมืองระนอง ระนอง

ประวัติตำบลอย่างละเอียด 

อดีต ตำบลบางนอน อยู่ในเขตการปกครองของตำบลปากน้ำ แต่ประชากรและหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2490 ได้จัดตั้งตำบลบางนอนแยกออกจากตำบลปากน้ำ ซึ่งแยกออกมาปกครองตนเอง โดยที่ตำบลบางนอน อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ต่อมามีประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอนตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 และเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลบางนอน มีดวงตราประจำตำบลเป็นรูป พระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน) ข้อมูลที่ 1 เมื่อสมัยก่อน ได้มีคนเข้ามาทำเหมืองแร่ในหมู่บ้านบางนอน โดยมีการขุดเหมืองแร่จำนวนหลายเหมือง เพราะในเขตพื้นที่บ้านบางนอนในขณะนั้นมีสายแร่ดีบุกดีอยู่เป็นจำนวนมาก อยู่มาวันหนึ่งได้พบพระพุทธรูปองค์หนึ่งอยู่ในรางเหมืองแร่ เป็นปางพระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอน การขุดพบพระนอนในครั้งนี้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่คิดว่าเป็นนิมิตหมายอันดี พระองค์นี้คงเป็นสิริมงคลของหมู่บ้าน จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านบางนอน” ตามที่พบพระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอนในครั้งนั้น ต่อมาได้มีพระสงฆ์รูปหนึ่งธุดงค์ล่องเรือมาจากสงขลา ขึ้นฝั่งที่ท่าน้ำในตำบลปากน้ำ พระสงฆ์รูปนั้น ชื่อว่า หลวงพ่อด่วน ถามวโร ท่านได้สร้างวัดและหล่อพระนอนองค์ใหญ่แทนพระนอนองค์เล็กที่ขุดพบในครั้งนั้น พระนอนองค์ใหญ่ประดิษฐ์สถานอยู่ที่วัดบางนอนมาถึงปัจจุบัน ข้อมูลที่ 2 คนสมัยก่อนได้มีการสัญจรไป – มา ผ่านตำบลบางนอนต้องอาศัยทางเท้าในการเดินทาง คนส่วนใหญ่จะเดินเท้าจากเมืองระนอง เพื่อไปที่หมู่บ้านเขาทะลุ หรือจากหมู่บ้านเขาทะลุเดินทางมายังเมืองระนองใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 2 วัน เมื่อมาถึงหมู่บ้านบางนอน (บาง หมายถึง คลอง) ก็มืดค่ำพอดีและจำเป็นต้องพักค้างคืนที่หมู่บ้านแห่งนี้ รุ่งเช้าจึงออกเดินทาง ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงบอกเล่าและพูดถึงหมู่บ้าน โดยใช้ชื่อว่า “บ้านบางนอน” ข้อมูลที่ 3 สมัยก่อนมีเด็กเลี้ยงควายหลายคนที่เดินทางมาจากหมู่บ้านอื่น จูงความเข้ามากินหญ้าในหมู่บ้านบางนอน ในขณะนั้นหมู่บ้านบางนอนมีทุ่งหญ้าขนาดกว้าง ทำให้เด็กเลี้ยงควายจูงควายเข้ามากินหญ้าบ่อยครั้ง แต่เด็กจูงควายไม่ใช่คนในพื้นที่บ้านบางนอน และครั้นแต่ก่อนหมู่บ้านบางนอนมีชื่อว่า “บ้านลาวนอน” ทำให้เด็กจูงควาย ฟังและพูดผิดเพี้ยน และเล่าผู้อื่นว่า หมู่บ้านที่ตนจูงควายไปกินหญ้าบ่อยๆ มีชื่อว่าบ้านบางนอน ทำให้ผู้อื่นรู้จักและเดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน เรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านบางนอน”

ภาพแผนที่/ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของตำบล

ตัวอย่างอินโฟกราฟิก

โครงการที่ 1 (ข่าวสั้น) 

วิศวกรสังคมตำบลบางนอน อ.เมืองระนอง หนึ่งในตำบลของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพใหม่แก่ประชาชนหรือครัวเรือนที่มีรายได้น้อยในพื้นที่ตำบลบางนอนอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ภายใต้กิจกรรมการทำก้อนเชื้อเห็ด และการแปรรูปเห็ดเป็นแหนมเห็ดรสเด็ด หวังสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้แก่ชุมชน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่3 บ้านหลุมถ่าน ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4และ5 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งมี นางฉมาพร พูลสวัสดิ์ และ นางอรวรรณ รักขวัญ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนตำบลบางนอน โดยมีอาจารย์พงศ์พล ปลอดภัย ดูแลโครงการอย่างใกล้ชิด และสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการ ควบคุมโรคระบาด โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดอีกด้วย วิศวกรสังคมตำบลบางนอน อ.เมืองระนอง หนึ่งในตำบลของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพใหม่แก่ประชาชนหรือครัวเรือนที่มีรายได้น้อยในพื้นที่ตำบลบางนอนอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ภายใต้กิจกรรมการทำปุ๋ยฮอร์โมนจากไข่และปุ๋ยมูลสัตว์ หวังลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยทำการเกษตรและสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่3 บ้านหลุมถ่าน ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6และ7 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งมี นายพลวรรษน์ บุญประดับ และนางสาวลาภิสรา ไชยวงค์ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนตำบลบางนอน โดยมีอาจารย์พงศ์พล ปลอดภัย ดูแลโครงการอย่างใกล้ชิด และสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการ ควบคุมโรคระบาด โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

โครงการที่ 2 (ข่าวสั้น) 

วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2564 ทีมวิศวกรสังคมตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ได้จัดโครงการการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ ในพื้นที่ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางนอนนอก หมู่ที่ 3 โดยมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 วัน ดังนี้… วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การวางแผนและศึกษาการท่องเที่ยวชุมชนตำบลบางนอน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การออกแบบและสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนตำบลบางนอน ว้นที่ 14 พฤศจิกายน 2564 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การสำรวจและจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ตำบลบางนอน รูปแบบการจัดกิจกรรม ดำเนินไปภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ดังนั้นการจัดกิจกรรมจึงเป็นกิจกรรมการรวมกลุ่มย่อย

กิจกรรมอื่น

1u2t covid week

กิจกรรมอื่น ๆ

2ปลูกฟ้าทะลายโจร

Facebook Page (ลิงก์) : https://www.facebook.com/U2TBANGNON

E-Book หนังสือประวัติศาสตร์ (ลิงก์) : https://online.pubhtml5.com/rkzox/xoqp/?

Back To Top