skip to Main Content

ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง

ประวัติตำบล

ประวัติบ้านทรายแดง

๑. ชื่อบ้าน (ชื่อปัจจุบัน) บ้านทรายแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

๒. ที่ตั้ง หรืออาณาเขต

ทิศเหนือ จด บ้านบางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น (เขาฝาชี หมู่ที่ ๔)

ทิศใต้ จด ตำบลบางนอน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง (หินดาด ตำบลทรายแดง)

ทิศตะวันออก จด ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น (บางสีกิ้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลทรายแดง)

ทิศตะวันตก จด แนวแม่น้ำกระบุรี เขตชายแดน ไทย – พม่า

๓. ประวัติความเป็นมา

จากอดีตกาลนานมาแล้ว บริเวณลำคลองที่จะเข้าสู่หมู่บ้าน จะมีหาดทรายเป็นสีแดงทอดเป็นทางยาวมากชาวบ้านจึงเรียกชื่อว่าหาดทรายแดง แต่มาตอนหลังการเข้าออกของเรือที่ผ่านไปมาไม่สะดวก เพราะความตื้นเขินของหาดทราย จึงมีการขุดลอกคลองใหม่โดยการดูดทรายทิ้ง จึงไม่มี หาดทรายสีแดงให้เห็นอีก แต่ชาวบ้านยังเรียกกันต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบันนี้ว่า “บ้านทรายแดง”

๔. การพัฒนาการของบ้าน

เดิมทีการสัญจรไปมาไม่สะดวก ส่วนใหญ่ใช้ทางเรือบริเวณคลองละอุ่น ต่อมามีการตัด ถนนเพชรเกษม ชาวบ้านจึงใช้สัญจรทางบกมากกว่า และเกิดชุมชนขึ้นกลายเป็นบ้านทรายแดงจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมีกลุ่มต่าง ๆ เกิดขึ้นในหมู่บ้าน หลายกลุ่มเช่น

  – จัดให้มีกองทุนหมุนเวียนของกลุ่มแม่บ้าน – กลุ่มฌาปนกิจแม่บ้าน

  – จัดให้มีกองทุนสัจจะของหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์

  – จัดให้มีกองทุนเลี้ยงไก่พื้นเมือง

  – จัดให้มีกลุ่มเย็บจาก – ทำกะปิ – ร้านค้าริมทาง – ตลาดนัดชุมชน

  – จัดให้มีสนามกีฬาเพื่อเยาวชนต้านยาเสพติด

  – จัดกลุ่มเยาวชนเพื่อส่งเสริมอาชีพ

  – จัดให้มี รปภ. หมู่บ้านโดยใช้ชุด อพป./ปชด.

๕. บุคคลสำคัญ –

๖. สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

  – อุโมงค์ทหารญี่ปุ่น สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ตั้งอยู่ที่เกาะขวาง

  – มีสระเก็บน้ำในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒

  – มีอุโมงค์ลอดใต้ดินสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ สี่จุด คือ เกาะนพเกตุ ,เกาะยาง, เกาะปลิง

  – หัวเขาใหญ่ และมีบ่อน้ำสมัยสงครามโลกอยู่ที่หัวสะพานไผ่เขียว

(ปัจจุบันบ่อน้ำแห่งนี้ชาวบ้านยังใช้อยู่)

๗. สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

  – ล่องเรือดูหมู่เกาะ ตกปลาตามธรรมชาติ ดูหอยนางรม และหอยแมลงภู่ขนาดใหญ่(ในแม่น้ำกระบุรี)

  – ท่องเกาะนพเกตุดูถ้ำอุโมงค์

๘. สิ่งที่ประชาชนภาคภูมิใจ

  – มีท่าเรือซอยท่าโพธิ์

  – มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม อุดมสมบรูณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ

  – มีทัศนียภาพที่สวยงาม

  – มีผู้นำที่ดี จัดระเบียบหมู่บ้านถูกต้องมี รปภ. หมู่บ้านคอยอำนวยความสะดวก

และรักษาความปลอดภัยให้ ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนที่

อินโฟกราฟิก

โครงการที่ 1 

โครงการการยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์พงศ์พล ปลอดภัย และคุณกฤตวิทย์ หนูเพชร 

 หัวข้อในการอบรม

       –  หลักการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน โดยการร่วมกันทำSWOT ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

        – การวางแผนการสร้าง Tourism Trip เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

        – การผลิตสื่อสำหรับโปรโมตการท่องเที่ยวของทรายแดง แบบ One day trip

โครงการที่ 2 

       โครงการการส่งเสริมสัมมาชีพและสร้างทักษะการประกอบอาชีพแก่ประชนหรือครัวเรือนที่รายได้น้อย             ในพื้นตำบลทรายแดง อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง

       เมื่อวันที่  21 ตุลามคม ที่ผ่านมาทีมวิศวกรสังคม ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง หนึ่งตำบลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ตำบล๑มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพการแปรรูปหอยแมลงภู่เพื่อการถนอมอาหารและเพิ่มพูนมูลค่า: หอยแมลงภู่ดองธรรมชาติ และหอยแมลงภู่แดดเดียว  ณ ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาเทพประธานพร ม.1 บ้านทรายแดง  อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 

       โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากครัวเรือนยากจนและชาวบ้านในตำบลทรายแดง และได้รับความร่วมมือจาก ผู้ใหญ่บ้าน ม.1  และทีม อสม ตำบลทรายแดง เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพการแปรรูปหอยแมลงภู่เพื่อถนอมอาหารและเพิ่มพูนมูลค่า

       เมื่อวันที่  22-23 ตุลามคม ที่ผ่านมาทีมวิศวกรสังคม ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง หนึ่งตำบลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ตำบล๑มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพทางการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และรายได้ โดยคุณ ธนารัตน์ รัตนราทร (คุณท้อ) SMART FARMER เป็นวิทยากร และ คุณ อนงค์ ศรียุค เป็นผู้ช่วยวิทยากร ให้กับกิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพทางการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และรายได้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาเทพประธานพร ม.1 บ้านทรายแดง  อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 

       โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากครัวเรือนยากจนและชาวบ้านในตำบลทรายแดง และได้รับความร่วมมือจาก ผู้ใหญ่บ้าน ม.1  และทีม อสม ตำบลทรายแดง เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพทางการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และรายได้

       เมื่อวันที่  24-25 ตุลามคม ที่ผ่านมาทีมวิศวกรสังคม ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง หนึ่งตำบลใน   

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ตำบล๑มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพการแปรรูปผักเหลียงเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน : น้ำผักเหรียงและผักเหลียงอบกรอบ ณ ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาเทพประธานพร ม.1 บ้านทรายแดง  อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 

        โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากครัวเรือนยากจนและชาวบ้านในตำบลทรายแดง และได้รับความร่วมมือจาก ผู้ใหญ่บ้าน ม.1  และทีม อสม ตำบลทรายแดง เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพ การแปรรูปผักเหลียงเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน : น้ำผักเหรียงและผักเหลียงอบกรอบ

โครงการที่ 3 

เมื่อวันที่  ๑๕ พฤศจิกายน ที่ผ่านมาทีมวิศวกรสังคม ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง หนึ่งตำบลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ตำบล๑มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนของตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยอาจารย์ภูเด่น แก้วภิบาล เป็นวิทยากร และ อาจารย์ธีราวรรณ จันทร์แสง เป็นผู้ช่วยวิทยากร ให้กับกิจกรรมการพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน,OTOP ในพื้นที่ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  ณ กศน ตำบลทรายแดง  อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 

       โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ชุมชนและชาวบ้านในตำบลทรายแดง เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน,OTOP ในพื้นตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

        สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมและทีมวิศวกรทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการควบคุมโรคระบาด Covid-19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

กิจกรรม

1.กิจกรรม U2T Covid  week)

ทีมวิศวกรสังคมตำบล ทรายแดงอำเภอเมืองจังหวัดระนอง ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่กิจกรรมพิเศษ U2T สู้ภัยโควิด “U2T Covid  week”  ร่วมเสริมทัพเป็นกองหนุนรัฐบาลให้ชุมชน เคลียร์เชื้อร้ายรณรงค์เร่งฉีดวัคซีน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนชุมชนและรณรงค์การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีน พร้อมทีมวิศวกรถือป้าย เดินรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสังคมในพื้นที่ดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้ง 82 ตำบล ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ในวันที่ 27 พค 2564 พื้นที่ ทรายแดง ณ วัดทรายแดงวนาราม กิจกรรม ทำความสะอาดจุดเสี่ยง รร. บ้านทรายแดง

กิจกรรม

2.วันที่  5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  พวกเราทีมวิศวกรสังคมตำบลทรายแดงลงพื้นที่ ปลูกฟ้าทะลายโจรร่วมกัน ณ ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาเทพประทานพร หมู่ 1 ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

Facebook Page  : https://www.facebook.com/U2T

E-Book หนังสือประวัติศาสตร์ : online.anyflip.com/ycqgr/lgqw/mobile/index.html

Back To Top