skip to Main Content

อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี

อิปัน พระแสง สุราษฎร์ “พระแสง” เป็นอำเภอเก่าแก่อำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งมาประมาณ 115 ปีเศษ เดิมขึ้นอยู่กับมณฑลนครศรีธรรมราช ครั้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2449 (ร.ส.124) ราชการได้โอนอำเภอพระแสงมาขึ้นกับเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี คำว่า “พระแสง”

คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี

คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ เป็นลำคลองที่จุดประทีป หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 2 หมู่ 13 และหมู่ที่ 1 ของตำบล ต้นน้ำ กับภูเขา กั้นระหว่างอำเภอพนม ซับน้ำจากห้วยน้ำแดง ห้วยบางบ้าน คลองบางทรายนวล คลองบางปริก คลองบางสีที่ คลองศรีส คลองถ้ำลเลย์ คลองโสโครก คลองหัวหัว และคลองหินผุ 

ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

ตำบลควนศรี ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 มีพื้นที่ 24,375 เทศบาลควนศรีตั้งอยู่ที่ 222 ม.2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 55 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 39 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,375 ไร่ มีหมู่บ้าน 8 หมู่บ้านได้แก่

พูลเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี

ประวัติความเป็นมา คำขวัญตำบลพลูเถื่อน แหล่งดินแดนลางสาดรสดี ป่ามีบัวผุด เขาวงสวยสุด ช้างป่าชุกชุม น้ำตกมากมาย ป่าเขียวชอุ่ม ดินดำน้ำชุ่ม คนมีน้ำใจ ประวัติความเป็นมาของชุมชน ตำบลพลูเถื่อน แต่เดิมชื่อ "ตำบลบางพลูเถื่อน" ซึ่งมีใบพลูเป็นจำนวนมาก ใบพลูชนิดนี้ชื่อว่า"พลูเถื่อน" ลักษณะคล้าย ๆ กับใบพลูกินกับหมาก ซึ่งขึ้นอยู่ริมบาง (ห้วย) ต่อมาได้เพี้ยนมาเป็นตำบลพลูเถื่อน แบ่งอาณาเขตการปกครอง…

อบรมเชิงปฏิบัติการสบู่ฟักข้าวและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร

คุณวิภาภรณ์ เชาวนะ วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนสบู่ฟักข้าวและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

ตำบลน้ำพุ ยกระดับสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับสินค้า OTOP

วิศวกรสังคม ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเพื่อยกระดับสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับสินค้า OTOP
Back To Top