skip to Main Content

บางริ้น เมืองระนอง ระนอง

บางริ้น เมืองระนอง ระนอง ตำบลบางริ้น เป็นตาบลหนึ่งในอาเภอเมืองระนอง เริ่มแรกประชาชนในตาบลบางริ้น ต้องโดยสารเรือ ใน การสัญจรไปมา และตามท่าที่เรือเข้าจอด จะมีตัวริ้นเป็นจานวนมาก ทาให้ชาวบ้านเรียกบริเวณแถวนั้นว่า "บางริ้น" แบ่งการปกครองเป็น 5 หมู่บ้าน มี นายจ๋ย วัฒนศิริ เป็นกานันคนแรกของตาบล ปัจจุบันจังหวัด ระนอง

เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี

เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี ขนาดและที่ตั้งของอำเภอเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอำเภอที่มีพื้นที่น้อยที่สุดของจังหวัด ตั้งอยู่ในอ่าวไทย ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศ ตะวันออกประมาณ 100 กิโลเมตร ห่างจาก         อำเภอเกาะสมุยประมาณ 15 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะพะงัน มีพื้นที่168 ตารางกิโลเมตร และเกาะเต่า มีพื้นที่25 ตารางกิโลเมตร(รวม 193 ตารางกิโลเมตร)

ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร

ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร ตำบลปากทรง เหตุที่ชาวบ้านเรียกชื่อนี้ สันนิษฐานว่า เจ้าเมืองระนองและเจ้าเมืองหลังสวนเป็นญาติกัน การเดินทางไปเยี่ยมเยียนกันในสมัยก่อนนั้น ไม่มีถนนจึงต้องทรงช้างไปเมืองหลังสวน เมื่อมาถึงปากแม่น้ำก็ต้องลงเรือต่อไปอีก ชาวบ้านเห็นเจ้าเมืองทรงช้างมาลงเรือที่ปากแม่น้ำ จึงเรียกบริเวณนี้ว่า "ปากทรง" และได้ยกเป็นตำบลมาจนถึงทุกวันนี้

พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร

พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร เมืองพะโต๊ะเป็นเมืองโบราณในอาณาจักรศรีวิชัย มีหลักฐานปรากฏในจดหมายเหตุของชาวจูเกาะ พ.ศ. 1766 และในพงศาวดารจีนราชวงศ์สูง พ.ศ. 1503- 1822 โดยแต่เดิมเมืองพะโต๊ะมีชื่อว่า “เมืองปะตา” ที่แปลว่า ตกหรือเหว

ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษร์ธานี

ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษร์ธานี อำเภอวิภาวดี เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอคีรีรัฐนิคม ต่อมาเมื่อปี ๒๕๒๖ ได้มีมติที่ประชุมสภาตำบลตะกุกเหนือและตำบลตะกุกใต้ร่วมกันขอแยกตำบลตะกุกเหนือและตำบลตะกุกใต้ตั้งเป็นกิ่งอำเภอใหม่

ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี ตำบลท่ากระตาน ประชากรในตำบลส่วนใหญ่จะเป็นคนท้องถิ่น เดิมได้ตั้งถิ่นฐานมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษพื้นที่ตำบลท่ากระดานส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำคือ แม่น้ำคลองยัน และแม่น้ำพุมดวง ประวัติเรื่องเล่าความเป็นมาในการก่อตั้งชื่อตำบล คือ เดิมมีต้นไม้เคี่ยมเป็นจำนวนมากโดยใช้ช้างลากไปเป็นทาง

บางใบไม้ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

บางใบไม้ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ตำบลบางใบไม้เป็นตำบลที่ตั้งห่างจากอำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ตั้งห่างจากตัวเมืองฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร สถานที่ตั้งตำบลมีลำคลองเป็นจำนวนมาก สองข้างเป็นป่าไม้เบญจพรรณ ในลำคลอง   จะมีใบไม้ลอยทับทมกันน้ำขึ้นลงไม่สะดวก เมื่อมีการตั้งตำบลหมู่บ้าน ตำบลบางใบไม้ สืบเนื่องจากในลำคลองมีใบไม้มากนั้นเอง

บางไทร เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

บางไทร เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานีตำบลบางไทร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นตำบลที่มีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านหลายสาย และในอดีตมีต้นไทรขึ้นเป็นจำนวนมาก เป็นที่มาของชื่อตำบลบางไทร โดยตำบลบางไทร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี

เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี   ตำบลเคียนซานั้นมาจากการที่มีพ่อค้าชาวจีนได้เดินทางมาติดต่อค้าขายโดยมาทางเรือ และชาวบ้านดอนก็มาทำการค้าขาย  โดยใช้เกวียนบรรทุกสินค้ามาและหยุดทำการค้าขายกันบริเวณนี้ในช่วงแรกจึงเรียกบริเวณนี้ว่า เกวียนซา  ต่อมาเพี้ยนเป็น  เคียนซา จนถึงปัจจุบัน

บางโพธิ์ เมืองสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี

บางโพธิ์ เมืองสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี   วิถีชีวิตชนบทริมสายน้ำที่ซ่อนตัวอยู่ใจกลางเมือง  เพราะแวดล้อมไปด้วยลำคลองนับร้อยสายชาวบางโพธิ์จึงมีจิตวิญญาณที่ผูกพันกับธรรมชาติและเห็นคุณค่าของวิถีความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมที่ไม่มุ่งเน้นในวัตถุการก่อตั้งหรือแบ่งเขตการปกครองมาเป็นตำบลบางโพธิ์ในปัจจุบัน ไม่มีหลักฐานทางราชการที่บ่งบอกชัดเจน  เพียงเมื่อสืบค้นย้อนหลังถึงผู้นำในอดีตตั้งแต่สมัยโบราณเท่าที่รวบรวมได้จากเอกสารและคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่สันนิษฐานได้ว่าชุมชนตำบลบางโพธิ์เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อช่วงประมาณปี  พ.ศ. ๒๔๔๐ – ๒๔๕๐  
Back To Top