skip to Main Content

ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

ควนสุบรรณบ้านนาสาร สุราษฎร์ณเป็นตำบลที่แยกออกจากตำบลทุ่งเตาเมื่อปี พ.ศ. 2519  ตำบลควนสุบรรณมีตำนานเล่าว่า สมัยก่อนมีวัดอยู่ในตำบลควนสุบรรณ ชื่อว่า วันควน มีเจ้าอาวาสที่ชาวบ้านนับถือ มีนามสกุลว่ามีครุฑ

ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

ตำบลควนศรี ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 มีพื้นที่ 24,375 เทศบาลควนศรีตั้งอยู่ที่ 222 ม.2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 55 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 39 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,375 ไร่ มีหมู่บ้าน 8 หมู่บ้านได้แก่

อบรมเชิงปฏิบัติการสบู่ฟักข้าวและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร

คุณวิภาภรณ์ เชาวนะ วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนสบู่ฟักข้าวและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

ตำบลน้ำพุ ยกระดับสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับสินค้า OTOP

วิศวกรสังคม ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเพื่อยกระดับสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับสินค้า OTOP
Back To Top