skip to Main Content

สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี

สองแพรก ชัยบุรี สุราษ   องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอชัยบุรี มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอชัยบุรี ประมาณ ๖ กิโลเมตร ห่างจากศาลากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ ๑๐๖ กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ ๒ ชั่วโมง
Back To Top