skip to Main Content

ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎร์ธานี

ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎร์ธานี ความเป็นมาของตำบลลีเล็ด ในสมัยที่มีหัวเมืองขยายเป็นศูนย์กลางการปกครอง ขึ้นตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยา (ก่อน พ.ศ. 2439) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า (ร.5) ทรงเสด็จไปบ้านดอน (ทางเรือ)
Back To Top