Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
พ่วงพรมคร Archives - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี

พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี จากคำบอกเล่าของผู้อาวุโสได้เล่าต่อๆ กันมา กล่าวว่าในอดีตบุคคลกลุ่มแรกที่ได้เข้ามาอาศัย อยู่ในตำบลนี้มีชื่อว่า ตาพ่วง ยายพรม โดยทั้งสองเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช
Back To Top