skip to Main Content

ท่าสะท้อน พุนพิน สุราษฎร์ธานี

ท่าสะท้อน พุนพิน สุราษ ตำบลท่าสะท้อน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ 58 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอพุนพิน โดยมีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอพุนพิน ตามถนนสายสุราษฎร์ – พุนพิน และถนนสายสุราษฎร์ – ตะกั่วป่า เป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยทั้งหมด 7 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาค้อ หมู่ 2 บ้้านบ่อกรัง หมู่ 3 บ้านท่าสะท้อน หมู่ 4 บ้านหนองจอก หมู่ 5 บ้านเขาพลู หมู่ 6 บ้านห้วยลึก หมู่ 7 บ้านศรีเจริญ 

ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎร์ธานี

ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎร์ธานี ความเป็นมาของตำบลลีเล็ด ในสมัยที่มีหัวเมืองขยายเป็นศูนย์กลางการปกครอง ขึ้นตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยา (ก่อน พ.ศ. 2439) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า (ร.5) ทรงเสด็จไปบ้านดอน (ทางเรือ)
Back To Top