skip to Main Content

บางนอน เมืองระนอง ระนอง

บางนอน เมืองระนอง ระนอง อดีต ตำบลบางนอน อยู่ในเขตการปกครองของตำบลปากน้ำ แต่ประชากรและหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2490 ได้จัดตั้งตำบลบางนอนแยกออกจากตำบลปากน้ำ ซึ่งแยกออกมาปกครองตนเอง โดยที่ตำบลบางนอน อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ต่อมามีประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอนตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 และเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลบางนอน มีดวงตราประจำตำบลเป็นรูป พระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน) ข้อมูลที่ 1 เมื่อสมัยก่อน ได้มีคนเข้ามาทำเหมืองแร่ในหมู่บ้านบางนอน โดยมีการขุดเหมืองแร่จำนวนหลายเหมือง เพราะในเขตพื้นที่บ้านบางนอนในขณะนั้นมีสายแร่ดีบุกดีอยู่เป็นจำนวนมาก อยู่มาวันหนึ่งได้พบพระพุทธรูปองค์หนึ่งอยู่ในรางเหมืองแร่ เป็นปางพระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอน การขุดพบพระนอนในครั้งนี้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่คิดว่าเป็นนิมิตหมายอันดี พระองค์นี้คงเป็นสิริมงคลของหมู่บ้าน จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านบางนอน” ตามที่พบพระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอนในครั้งนั้น ต่อมาได้มีพระสงฆ์รูปหนึ่งธุดงค์ล่องเรือมาจากสงขลา ขึ้นฝั่งที่ท่าน้ำในตำบลปากน้ำ พระสงฆ์รูปนั้น ชื่อว่า หลวงพ่อด่วน ถามวโร ท่านได้สร้างวัดและหล่อพระนอนองค์ใหญ่แทนพระนอนองค์เล็กที่ขุดพบในครั้งนั้น พระนอนองค์ใหญ่ประดิษฐ์สถานอยู่ที่วัดบางนอนมาถึงปัจจุบัน ข้อมูลที่ 2 คนสมัยก่อนได้มีการสัญจรไป - มา ผ่านตำบลบางนอนต้องอาศัยทางเท้าในการเดินทาง คนส่วนใหญ่จะเดินเท้าจากเมืองระนอง เพื่อไปที่หมู่บ้านเขาทะลุ หรือจากหมู่บ้านเขาทะลุเดินทางมายังเมืองระนองใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 2 วัน เมื่อมาถึงหมู่บ้านบางนอน (บาง หมายถึง คลอง) ก็มืดค่ำพอดีและจำเป็นต้องพักค้างคืนที่หมู่บ้านแห่งนี้ รุ่งเช้าจึงออกเดินทาง ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงบอกเล่าและพูดถึงหมู่บ้าน โดยใช้ชื่อว่า “บ้านบางนอน” ข้อมูลที่ 3 สมัยก่อนมีเด็กเลี้ยงควายหลายคนที่เดินทางมาจากหมู่บ้านอื่น จูงความเข้ามากินหญ้าในหมู่บ้านบางนอน ในขณะนั้นหมู่บ้านบางนอนมีทุ่งหญ้าขนาดกว้าง ทำให้เด็กเลี้ยงควายจูงควายเข้ามากินหญ้าบ่อยครั้ง แต่เด็กจูงควายไม่ใช่คนในพื้นที่บ้านบางนอน และครั้นแต่ก่อนหมู่บ้านบางนอนมีชื่อว่า “บ้านลาวนอน” ทำให้เด็กจูงควาย ฟังและพูดผิดเพี้ยน และเล่าผู้อื่นว่า หมู่บ้านที่ตนจูงควายไปกินหญ้าบ่อยๆ มีชื่อว่าบ้านบางนอน ทำให้ผู้อื่นรู้จักและเดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน เรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านบางนอน”

หงาว เมืองระนอง ระนอง

หงาว เมืองระนอง ระนองตำบลหงาว จากการบอกเล่าของคนอาวุโส เดิมเป็นตำบลเล็กๆ ที่เกิดจากการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวบ้านจากอำเภอกะเปอร์บางส่วน และจากจังหวัดภูเก็ตมาตั้งบ้านเรือนใกล้กับทะเลและ ที่ราบริมภูเขาซึ่งสามารถทำเหมืองแร่ ทำประมง และเลี้ยงสัตว์ ได้ตามฤดูกาล รวมทั้งการติดต่อกับ ชุมชนอื่นทางเรือได้อย่างสะดวกที่สุดต่อมาชาวบ้านเชื้อสายจีนที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตกลุ่มใหญ่เข้ามาประกอบอาชีพทำเหมืองแร่ ชุมชนเริ่มขยายตัวขึ้น ปลูกบ้านเรือนเพิ่มขึ้นบางส่วนได้ เลี้ยงวัวไว้บริเวณเชิงเขา จึงเรียกทุ่งหญ้าเลี้ยงวัวเป็นภาษาจีนว่า "บ้านทุ่งหง่าว” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า "ทุ่งวัวเล่น” หลังจากนั้นชาวบ้านและคนรุ่นหลังได้เรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านทุ่งหงาว” สืบต่อมา

เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง

เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง “เขานิเวศน์” มาจากชื่อ “นิเวศน์คีรี” เป็นชื่อเขาที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ เป็นชื่อที่รัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานเมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองระนอง ต่อมาจึงได้ตั้งชื่อเป็นตำบลเขานิเวศน์ เป็นตำบลที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนอง โดยเขานิเวศน์มีทั้งหมดมี 20 ชุมชน

ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง

ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง จากอดีตกาลนานมาแล้ว บริเวณลำคลองที่จะเข้าสู่หมู่บ้าน จะมีหาดทรายเป็นสีแดงทอดเป็นทางยาวมากชาวบ้านจึงเรียกชื่อว่าหาดทรายแดง แต่มาตอนหลังการเข้าออกของเรือที่ผ่านไปมาไม่สะดวก เพราะความตื้นเขินของหาดทราย จึงมีการขุดลอกคลองใหม่โดยการดูดทรายทิ้ง จึงไม่มี หาดทรายสีแดงให้เห็นอีก แต่ชาวบ้านยังเรียกกันต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบันนี้ว่า "บ้านทรายแดง”

บางริ้น เมืองระนอง ระนอง

บางริ้น เมืองระนอง ระนอง ตำบลบางริ้น เป็นตาบลหนึ่งในอาเภอเมืองระนอง เริ่มแรกประชาชนในตาบลบางริ้น ต้องโดยสารเรือ ใน การสัญจรไปมา และตามท่าที่เรือเข้าจอด จะมีตัวริ้นเป็นจานวนมาก ทาให้ชาวบ้านเรียกบริเวณแถวนั้นว่า "บางริ้น" แบ่งการปกครองเป็น 5 หมู่บ้าน มี นายจ๋ย วัฒนศิริ เป็นกานันคนแรกของตาบล ปัจจุบันจังหวัด ระนอง

เกาะพยาม เมืองระนอง ระนอง

เกาะพยาม เมืองระนอง ระนอง ท่านเจ้าเมืองระนอง (พระยาระนอง) ได้ออกสํารวจพื้นที่หมู่เกาะต่างๆรวมถึงเกาะ พยาม ปรากฏว่ามีพวกล่าอาณานิคม คือทหารชาวอังกฤษได้มาอาศัยในพื้นที่เกาะ พยาม เพราะคิดว่าเป็นเขตแดนของประเทศพม่า

หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง

หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง ตำบลหาดส้มแป้น เดิมเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่สำคัญของจังหวัดระนอง และได้มีชาวจีนกลุ่มหนึ่งเดินทางเข้ามาทำเหมืองแร่ แล้วกลับออกไป
Back To Top