skip to Main Content

อบรมเชิงปฏิบัติการสบู่ฟักข้าวและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร

คุณวิภาภรณ์ เชาวนะ วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนสบู่ฟักข้าวและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
Back To Top