skip to Main Content

ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎร์ธานี

ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎร์ธานี  ตำบลศรีวิชัย  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เดิมเป็นชุมชนโบราณ  ตั้งอยู่โดยรอบเขาศรีวิชัย  กรมศิลปากรสันนิษฐานว่ามีอายุยาวนานประมาณ  2,000  ปี 
Back To Top