skip to Main Content

พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี หมู่บ้านประวัติศาสตร์บ้านช่องช้างมีภูมิประเทศตั้งอยู่ในที่ราบระหว่างภูเขา ด้านทิศตะวันออกเรียกว่าภูเขา508ภูเขาด้านท ตะวันตกเรียกภูเขาตก
Back To Top