Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
บ้านส้อง Archives - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี “บ้านส้อง” มาจากคำว่า “ซ่อง” ในสมัยก่อนราวรัชกาลที่ 1 ได้มีข้าศึกคือ พวกพม่ายกทัพมาจากทางใต้ ในฐานะที่เมืองเวียงสระเป็นหัวเมืองเหมือนกัน ก็รวบรวมซ่องสุมกำลังผู้คนในพื้นที่ ฝึกอาวุธเพื่อต่อสู้กับพม่า ต่อมา พ.ศ. 2495
Back To Top