Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
หงาว เมืองระนอง ระนอง - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

หงาว เมืองระนอง ระนอง

ประวัติตำบล

         ตำบลหงาว จากการบอกเล่าของคนอาวุโส เดิมเป็นตำบลเล็กๆ ที่เกิดจากการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวบ้านจากอำเภอกะเปอร์บางส่วน และจากจังหวัดภูเก็ตมาตั้งบ้านเรือนใกล้กับทะเลและ ที่ราบริมภูเขาซึ่งสามารถทำเหมืองแร่ ทำประมง และเลี้ยงสัตว์ ได้ตามฤดูกาล รวมทั้งการติดต่อกับ ชุมชนอื่นทางเรือได้อย่างสะดวกที่สุดต่อมาชาวบ้านเชื้อสายจีนที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตกลุ่มใหญ่เข้ามาประกอบอาชีพทำเหมืองแร่ ชุมชนเริ่มขยายตัวขึ้น ปลูกบ้านเรือนเพิ่มขึ้นบางส่วนได้ เลี้ยงวัวไว้บริเวณเชิงเขา จึงเรียกทุ่งหญ้าเลี้ยงวัวเป็นภาษาจีนว่า “บ้านทุ่งหง่าว” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “ทุ่งวัวเล่น” หลังจากนั้นชาวบ้านและคนรุ่นหลังได้เรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านทุ่งหงาว” สืบต่อมา

        ประวัติความเป็นมาของชุมชนหมู่ที่1,2 บ้านทุ่งหงาว หมู่บ้านหงาว เป็นที่มาของการประกอบอาชีพทำเมืองแร่ดีบุกเพราะในท้องถิ่นของหมู่บ้านเหงามีแร่ดีบุกมากในอดีตคนงานของพระยาเศรษฐีเจ้าเมืองระนองคนแรกได้ติดตามสายแร่ดีบุกเข้ามาทางสันเขาน้ำตกหงาวและได้พบว่าบริเวณแห่งนี้มีแร่ดีบุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่อยู่อาศัยของ”วัวป่า” เป็นจำนวนมากจึงได้เรียกสถานที่แห่งนี้ว่า”ทุ่งเหง่า” “เหง่า”ภาษาจีนแปลว่า “วัวป่า”หลังจากนั้นคำพูดคำว่า”เหง่า”จึงเพี้ยนเสียงออกไปเน้นคำว่า “หงาว” ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ การทำเมืองแร่ดีบุกในครั้งแรกจะทำ ณ บริเวณ”บ้านบางหนาง”ซึ่งมีพื้นที่ติดกับหมู่ที่2ตลาดบ้านหงาว สำหรับบริษัทเมืองแร่เรือขุดนั้น ได้เข้ามาทำธุรกิจในเขตบ้านหงาว ซึ่งมีชื่อว่า”บริษัทไซมิสติน” ในปีพ.ศ. 2454 แต่ขณะนี้เหมืองแร่ต่างๆนั้นก็ได้เลิกกิจการไปหมดแล้วเพราะสินแร่ได้หมดไปพร้อมสัปทาน

ประวัติความเป็นมาของชุมชนหมู่ที่3บ้านท่าฉาง บ้านท่าฉางตั้งอยู่ตำบลหงาวอำเภอเมืองจังหวัดระนองเริ่มก่อตั้งปี 2434 เป็นหมู่บ้านเก่าแก่นานกว่า 110 ปีตั้งอยู่พื้นที่ราบรื่นลุ่มมีภูเขาและติดทะเล ชาวบ้านที่อพยพเข้ามาอาศัยในรุ่นแรกแรกนั้นตั้งรากฐานในหมู่บ้านท่าฉางมาจากจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงาเข้ามาทำงานตัดฟืนและขุดแร่2-3ครัวเรือนแล้วนำมากองไว้ที่ท่า มากมายเลยเรียกว่า “ท่าฉางไม้” คือท่าที่มีกองไม้ไว้มากมาย แต่ต่อมาไม่มีไม้เลยเรียกว่า”ท่าฉาง” มาจนถึงทุกวันนี้ต่อมาได้มีประชาชนมาตั้งรากฐานกันมากมายหลายครอบครัวจนมีลูกหลานมากมายและ อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำทะเลที่เรือเทียบท่าอยู่เป็นประจำจนเป็นคำเรียกติดปาก “ท่าฉาง”

ประวัติความเป็นมาของชุมชนหมู่ที่4บ้านล่าง บ้านล่างการก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2420 โดยมีท่านหมื่น วิเศษ สวัสดี(ดีเอง) เดินทางเข้ามาปลูกต้นมะพร้าวในหมู่บ้านล่าง บ้านล่างเป็นหมู่บ้านแรกที่ท่านเข้ามาอยู่อาศัยและได้ตั้งโรงเหล็กขึ้นในซอยบริษัทใหม่ ในปัจจุบัน ยังมี นาย สก๊อต ผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทไซมิสตินซึ่งย้ายมาจากจังหวัดภูเก็ตและจัดตั้งสำนักงานบริษัทไซมิสตินขึ้นที่หมู่2ในปัจจุบันและมีคนหลายจังหวัดที่เดินทางมาสมัครงานกันมากเลยใช้เรียกว่าหมู่1 หมู่2 หมู่3 หมู่4 อยู่ใต้สุดของตำบลและให้เรียกว่าหมู่4 “บ้านล่าง”มาตลอดจนถึงทุกวันนี้

ประวัติความเป็นมาของชุมชนหมู่ที่5 บ้านหาดทรายดำ หมู่บ้านหาดทรายดำได้ก่อตั้งขึ้นมานานแล้วประมาณ100กว่าปีซึ่ง นาย อนุบาล สอนนรินทร์เป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อก่อนมีชื่อว่า”เกาะกั้ง”ตั้งแต่ต่อมาเรียกว่า”หมู่บ้านทรายดำ”เพราะมีเศษพงของใบไม้และเศษไม้พื้นสีดำทำให้ชายหาดของหมู่บ้านมีสีดำทำให้ผู้คนทั่วไปเรียกว่า”หมู่บ้านหาดทรายดำ” มาจนถึงทุกวันนี้

แผนที่

อินโฟกราฟิก

โครงการที่ 1 

U2TNGAO | ทีมวิศวกรสังคมตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 🏞

        นำโดยอาจารย์ที่ปรึกษาตำบล ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พล ปลอดภัย ได้จัดกิจกรรมอบรม “โครงการยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ ในพื้นที่ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง” เมื่อวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านหงาวและ บ้านหาดทรายดำ(เกาะ) หมู่ที่ 5 ตำบลหงาว ในการดำเนินโครงการได้รับร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดี

        โดยมีวิทยากร 3 ท่านได้แก่ นายธรณิช อิ้วตกส้าน กำนันตำบลหงาวและอาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนระนอง นายกฤตวิทย์ หนูเพชร เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายจันทร์ รอดพล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านหาดทรายดำ(เกาะ) ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เป็นผู้ให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

          กิจกรรมในโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ กิจกรรมภาคที่ตั้งจำนวน 2 วันเป็นการให้ความรู้แก่ชาวบ้านในเรื่องการท่องเที่ยว การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบลหงาว การรับฟังปัญหาด้านการท่องเที่ยวจากชาวบ้าน นำไปสู่การร่วมกันวางแนวทางแก้ไขและยกระดับการท่องของชุมชนให้ยั่งยืนในอนาคต ในส่วนกิจกรรมนอกที่ตั้ง 1 วัน วิทยากรและทีมวิศวกรสังคมตำบลหงาวได้ร่วมกับชาวบ้านออกสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ทั้งที่มีอยู่เดิม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ชาวบ้านอยากจะพัฒนาให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก เพื่อจะยกระดับการท่องเที่ยวและจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวให้แก่ตำบลต่อไป

โครงการที่ 2 

อบรมสัมมาชีพแกชาวบ้านในตำบลหงาว

Facebook Page : https://web.facebook.com/NGAOVILLAGE

E-Book หนังสือประวัติศาสตร์ : https://online.pubhtml5.com/adze/ysxr/

Back To Top