Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบลอย่างละเอียด *

ประวัติความเป็นมาของชุมชน

     นาสาร เป็นตำบลแห่งหนึ่งอยู่ในท้องที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเป็นท้องที่ที่

อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร และแร่ธาตุ จึงมีประชากรต่างถิ่นเคลื่อนย้ายมาตั้งบ้านเรือน

ทำมาหากิน เช่น ทำกิจการเหมืองแร่ ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ ทำให้ตำบลนาสารมีประชากรหนาแน่น การค้าเจริญรุ่งเรือง เศรษฐกิจโดยร่วมดีขึ้นตามลำดับ พร้อมทั้งยังเป็นที่ตั้งของส่วนราชการและสถานศึกษา

     ด้วยองค์ประกอบดังกล่าวในปี พ.ศ. 2483 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง เทศบาลตำบลนาสารขึ้น 

เพื่อความสะดวกในบริหารและการปกครอง แต่เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวางเกินกว่าที่จะปกครองควบคุมดูแล

ได้ทั่วถึง ดังนั้นในปี พ.ศ. 2484 มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลนาสาร คงเหลือพื้นที่ทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน 67.13 ตารางกิโลเมตร ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลนาสารเป็น เทศบาลเมืองนาสาร

ขนาดและที่ตั้ง

     มีพื้นที่ 67.13 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ        จดตำบลควนสุบรรณและอำเภอบ้านนาเดิม

ทิศใต้         จดตำบลคลองปราบ

ทิศตะวันออก  จดตำบลลำพูน

ทิศตะวันตก    จดตำบลน้ำพู

ลักษณะภูมิประเทศ

     ลักษณะของพื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา มีภูเขาภายในบริเวณเขตเทศบาล

มีลำห้วยหลายแห่ง และมีลำคลองฉวางไหลผ่านกลางตัวเมือง จากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตก ส่วนที่ราบสูงมีเพียงเล็กน้อย

ม่น้ำสำคัญ

     คลองฉวาง

     มีต้นกำเนิดมาจากเขาหนองไหลผ่าน 4 ตำบล ผ่านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ เขตเทศบาลเมืองนาสาร ไปทางทิศตะวันตกสู่ตำบลน้ำพุ ไปออกสู่แม่น้ำตาปีที่บ้านปากหวาน ตำบลท่าชี ความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร

ภูมิอากาศ

     พื้นที่ของเทศบาลเมืองนาสาร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทย และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย จึงทำให้มีช่วงฤดูฝน

ที่ยาวนาน ระหว่าง เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมกราคม

ทรัพยากรธรรมชาติ

     ลักษณะของดิน มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชทางการเกษตร เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ปาล์ม และอื่น ๆ และประกอบกับเป็นดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น แร่ดีบุก แร่ยิปซั่ม เป็นต้น 

      โดยมีพื้นที่เหมืองแร่เก่า ส่วนใหญ่อยู่บริเวณชุมชนห้วยมุด ปัจจุบันได้เลิกกิจการมีชาวบ้านเข้าครอบครองตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยและปลูกยางพารา บางส่วนเทศบาลได้สงวนไว้เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์

เช่น สร้างสวนสาธารณะ สร้างสนามกีฬา เป็นต้น

     ลักษณะของแหล่งน้ำ

1. หนอง บึง  จำนวน  3  แห่ง

– ห้วยมุด คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 400,000 ล้านลูกบาศก์เมตร

– เหมืองแกะ คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 440,000 ล้านลูกบาศก์เมตร

– ขุนทองหลาง คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 120,000 ล้านลูกบาศก์เมตร

2. คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ คลองฉวาง และห้วยนาโตน

     ลักษณะของไม้และป่าไม้ พื้นที่ป่าได้แก่ ป่าห้วยมุด ป่าเหมืองแกะ ซึ่งเป็นพื้นที่หมดสภาพป่า มีราษฎร

เข้าครอบครองปลูกยางพาราและสวนไม้ผล ตั้งอยู่บริเวณชุมชนห้วยมุด ชุมชนเหมืองแกะ ชุมชนวังหล้อ

การคมนาคม

     เทศบาลเมืองนาสารมีความสะดวกในการคมนาคมขนส่งติดต่อ ทั้งภายในเขตเทศบาลและตำบลใกล้เคียง ตลอดจนอำเภอและจังหวัดอื่น ๆ โดยทางรถยนต์และทางรถไฟ คือ

     ทางรถยนต์ โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ไปอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอเวียงสระ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (ถนนสายเอเชีย) ไปอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร

     ทางรถไฟ ในเขตเทศบาลมีรถไฟผ่านและมีสถานีรับ – ส่ง ผู้โดยสารถึง 2 สถานี คือสถานีรถไฟนาสาร และสถานีรถไฟห้วยมุด

าพแผนที่

อินโฟกราฟิกสรุปงาน

โครงการที่ 1

กิจกรรมรักษ์ต้นไม้ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในชุมชนสวนมังคุด

ณ วัดสว่างประชารมณ์ ชุมชนสวนมังคุด ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

และกิจกรรม ปลูกฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิด

โครงการที่ 2 

การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยปราชญ์ชาวบ้าน 

สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น(การทำตุ๊กตาจากใยมะพร้าว) และการอบรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สร้างรายได้ให้ชุมชน(ไตปลาแห้ง) ผ่านระบบระบบออนไลน์ (Google Meet) ซึ่งเป็นการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในตำบลนาสาร

โครงการที่ 3 

กิจกรรมสัมมาชีพกับการพัฒนาชีพใหม่ 

หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(สัมมาชีพการทำก้อนเชื้อเห็ด)

ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนศรีเวียง ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครงการที่ 4 

กิจกรรมหลักสูตรสาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและโภชนาการสังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สัมมาชีพกล้วยฉาบปรุงรสในบรรจุภัณฑ์ รสปาปริก้า บาบิคิว และกล้วยกวน)และ(สัมมาชีพเต้าฮวยมะพร้าวอ่อนและวุ้นผลไม้)

ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนศรีเวียง ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมอื่น ๆ

กิจกรรมอบรมการให้ความรู้พัฒนายกระดับสู่ OTOP และกิจกรรมอบรมการตลาดช่องทางออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) เพื่อเป็นแนวทางการในการต่อยอดผลิตภัณฑ์และหาช่องทางการตลาดเผื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

Back To Top