Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบล

          ตำบลเคียนซานั้นมาจากการที่มีพ่อค้าชาวจีนได้เดินทางมาติดต่อค้าขายโดยมาทางเรือ และชาวบ้านดอนก็มาทำการค้าขาย  โดยใช้เกวียนบรรทุกสินค้ามาและหยุดทำการค้าขายกันบริเวณนี้ในช่วงแรกจึงเรียกบริเวณนี้ว่า เกวียนซา  ต่อมาเพี้ยนเป็น  เคียนซา จนถึงปัจจุบัน

           องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซาเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งมีวิวัฒนาการมาจากสภาตำบลเนื่องจากรัฐบาลในสมัยนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอำนาจการปกครองลงสู่ประชาชนให้มากขึ้นจึงพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับ  “สภาตำบล”  ที่มีอยู่เดิมเสียใหม่มีการประกาศใช้  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยให้มีการยกฐานะสภาตำบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่  เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนตำบล”  และต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ  จนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.  2546  องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

           เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา  คือ สภาตำบลเคียนซา  อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเคียนซา ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  19   มกราคม   2539 เพื่อจัดตั้งสภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2536 ถึง 2538 เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 150,000  บาท  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  2,143  แห่ง  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2539

แผนที่

อินโฟกราฟิก

โครงการที่ 1 

โครงการที่ 1 การยกระดับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมของสวนน้ำจันทน์กะพ้อ

โครงการที่ 2 

โครงการที่ 2 การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาเคียนซาสงบร่มเย็น

โครงการที่ 3 

โครงการที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมทักษะอาชีพจากจันทน์กะพ้อและปลาแม่น้ำ

ครงการที่ 4 

โครงการที่ 4 สร้างศูนย์การเรียนรู้ “จันทน์กะพ้อ”

กิจกรรมอื่น ๆ 

1.“U2T Covid week”

ทีมวิศวกรสังคมตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับทางนายกเทศบาลตำบลเคียนซา ได้ทำการลงพื้นที่ แจกข้าวสาร น้ำดื่ม สเปรย์แอลกอฮอล์ คู่มือการดูแลตัวเอง และอื่นๆ ให้กับประชาชนและชมรมผู้สูงอายุตำบลเคียนซา รวมไปถึงการไปทำความสะอาดวัดเพ็งประดิษฐาราม และทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็กของตำบลเคียนชา ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่กิจกรรมพิเศษ U2T สู้ภัยโควิด “U2T Covid week” ร่วมเสริมทัพเป็นกองหนุนรัฐบาลให้ชุมชน เคลียร์เชื้อร้ายรณรงค์เร่งฉีดวัคซีน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนชุมชนและณรงค์การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีน

Facebook Page : https://www.facebook.com

E-Book หนังสือประวัติศาสตร์ 

Back To Top