Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
พนม พนม สุราษฎร์ธานี - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

พนม พนม สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบล

ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขนาดและที่ตั้ง

ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นตำบล 1 ในจำนวน 6 ตำบลของอำเภอ โดยใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 (สุราษฎร์-ตะกั่วป่า) มีเนื้อที่ทั้งหมด 134.67 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 84,229 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ในเขตความผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม จำนวน 70.754 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 44,109 ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพนม

ในสมัยก่อนมีการทำมาหากินแถบริมลำคลอง ทั้ง 2 สาย คือลำคลองศกและคลองพนม ซึ่งพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธ์ โดยการปลูกพืชสวนผสมหรือเรียกว่าสวนปู่ สวนย่า ซึ่งประกอบด้วย มะพร้าว เงาะ ลางสาด มังคุด ทุเรียนและการล่าสัตว์ป่าเป็นอาหาร สมัยก่อนการเดินทางจากตำบลพนมเข้าสู่ในเมืองหรือต่างอำเภอใช้คมนาคมทางน้ำ เช่นเรือพาย เรือแจว เป็นหลักส่วนเรือหางยาวหรือเรือยนต์แทบจะไม่มี ถ้าเดินทางไม่ไกลมากนักใช้วิธีการเดินเท้า เพราะในขณะนั้นไม่มีรถสัญจรพื้นเพของคนตำบลพนมจะเป็นคนชาวตำบลพนมโดยกำเนิดมีบางส่วนอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากต่างอำเภอและจังหวัดอื่นโดยมาประกอบอาชีพและมาทำมาหากินในเขตพื้นที่ การสื่อสารจะใช้ภาษาถิ่นเดิม ขนบธรรมเนียมประเพณี จะยึดประเพณีดั้งเดิมของไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนปัจจุบัน

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลพนม จะมีลักษณะเป็นภูเขาสลับหิน โดยจะมีพื้นที่ภูเขาจะมีประมาณ 80% ของพื้นที่ทั้งหมดของตำบลพนม และมีพื้นที่ป่าที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณตอนเหนือและทางด้านทิศตะวันตกของตำบล ส่วนลำคลองธรรมชาติสายสำคัญในตำบล ได้แก่ คลองพนมและคลองศก นอกจากนี้ยังมีลำห้วยธรรมชาติขนาดเล็กอยู่โดยทั่วไปในตำบลโดยน้ำจะไหลรวมกันลงสู่คลองพนมและคลองศก ที่เป็นลำคลองธรรมชาติสายสำคัญในอำเภอมีจำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน 

มีเทศบาลตำบลจำนวน 1 แห่ง คือเทศบาลตำบลพนม โดยมีหมู่บ้านอยู่ในเขตตำบลพนม จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่ที่ 1 บ้านพิทักษ์พัฒนา

หมู่ที่ 2 บ้านพนมพัฒนา

หมู่ที่ 3 บ้านพนมใน

หมู่ที่ 13 บ้านหัวลิง

จำนวน 9 หมู่บ้าน 

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมมีจำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้านได้แก่ 

หมู่ที่ 4 บ้านบางไม้เพาะ

หมู่ที่ 5 บ้านบางโก

หมู่ที่ 6 บ้านลูกเดือน

หมู่ที่ 7 บ้านแสนสุขประชารักษ์

หมู่ที่ 8 บ้านเชี่ยวหมอน

หมู่ที่ 9 บ้านใหญ่

หมู่ที่ 10 บ้านสาคลี่

หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเจริญ

หมู่ที่ 12 บ้านบางนิล

พื้นที่

พื้นที่ทางตะวันออกเป็นที่ราบเชิงเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับต.พังกาญจน์ , เทศบาล ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

ทิศใต้ ติดกับต.คลองศก , ต.พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

ทิศตะวันออก ติดกับต.พังกาญจน์ , ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวนทำไร่ ได้แก่สวนยางพารา , สวนปาล์ม และสวนผลไม้ต่างๆ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต.872 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของพื้นที่

การเดินทาง 

การเดินทางเข้าสู่ตำบลใช้ทางหลวงแผ่นดินสานสุราษฎร์ธานี – ตะกั่วป่า ระยะทางจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงตำบลระยะทาง 81 กิโลเมตร

จำนวนครัวเรือนและประชำกร 

ประชากรทั้งสิ้นตามทะเบียนราษฎร์ 6,791คนแยกเป็น

ชาย 3,305 คน

หญิง 3,488 คน

สภาพทางสังคม

       สถาบันการศึกษา

– โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง

– โรงเรียนวัดพนม

– โรงเรียนบ้านลูกเดือน

        – โรงเรียนบ้านใหญ่

– โรงเรียนมัธยมศึกษาศึกษา    1 แห่ง

     -โรงเรียนพนมศึกษา

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชาชนตำบลคลองศกทั้งหมดมีเชื้อสายไทย นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ งานบุญงานประเพณีต่าง ๆ มีองค์กรต่าง ๆ ดังนี้

– วัด/สำนักสงฆ์ 3 แห่ง

-วัดพนม

-วัดคีรีไพรสน

-สำนักสงฆ์หน้าเมือง

สาธารณสุข

    – สถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง

– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนม

– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางไม้เพาะ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

   – จุดตรวจประจำตำบล 1 แห่ง

    – จุดตรวจของสถานีตำรวจ 1 แห่ง

-สถานีตำรวจภูธรพนม

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคมทางบก 

เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญที่สุดในตำบลที่ใช้ในการติดต่อระหว่างชุมชนและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด เส้นทางคมนาคมสายสำคัญในตำบลคลองศก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ซึ่งผ่านทางตอนกลางของตำบล เป็นเส้นทางสายหลักในการติดต่อระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ ในตำบล รวมทั้งติดต่อกับชุมชนอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง นอกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 แล้ว จะมีเส้นทางแยกเข้าหมู่บ้านต่าง ๆ ในตำบล ซึ่งส่วนมากจะเป็นถนนดินมีขนาดกว้างประมาณ 6 เมตร 

การคมนาคมทางน้ำ 

สภาพปัจจุบันในเขตตำบลคลองศกจะมีคลองและลำห้วยธรรมชาติไหลผ่านอยู่โดยทั่วไป และลำห้วยมีสภาพคดเคี้ยวและตื้น จะมีน้ำมากในเฉพะฤดูฝน เหมาะสมแก่การล่องเรือแคนู แพ และใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และระบายน้ำ

การโทรคมนาคม

   – โทรศัพท์ใช้จานดาวเทียม

   – โทรศัพท์บ้าน

การไฟฟ้า

      ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขยายเขตให้การบริการในตำบลคลองศกทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่มีบริการทุกครัวเรือน

แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

– ลำน้ำ, ลำห้วย  2 สาย

– คลองสก 

– คลองพนม

แผนที่

อินโฟกราฟิก

ครงการที่ 1

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อดิจิทัล ในการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อดิจิทัลโดยการทำเครื่องแกงส้มและแกงกะทิ วิศวกรสังคม ต.พนม อ.พนม ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ทางโครงการฯ ได้คุณราตรี วิเชียรแก้ว ประธานกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านแสนสุขประชารักษ์ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมอบรมดังกล่าว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่ม วิทยากรกลุ่มละ 1 ท่าน ในการถ่ายทอดความรู้ในขั้นตอนการทำเครื่องแกงส้มและแกงกะทิอย่างใกล้ชิดและเข้าใจง่าย เพื่อสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้ในอนาคต สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการ ควบคุมโรคระบาด โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธานีอย่างเคร่งครัด

โครงการที่ 2 

ในการดำเนินโครงการกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยการจัดอบรม วิศวกรสังคม ต.พนม อ.พนม ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี การ อบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ทางโครงการฯ ได้ ดร.วัชรี รวยรื่น อาจารย์ประจ าวิชาสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมอบรม ดังกล่าว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของประโยชน์ของหญ้าแฝกและการวัด ค่าดินอย่างใกล้ชิดและเข้าใจง่าย เพื่อสามารถน าไปต่อยอดในการปลูกและการศึกษาได้ในอนาคต ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการ ควบคุมโรค ระบาด โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธานีอย่างเคร่งครัด 

กิจกรรมอื่น ๆ 

1.covid week วิศวกรสังคมตำบลพนม ลงพื้นที่ทำความสะอาด เคลียร์พื้นที่ บริเวณวัดพนม และโรงเรียนวัดพนม จัดทำแมสผ้า และ แอลกอฮอร์ แจกชาวบ้านบริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลพนม และ หมู่ที่ 13 ตำบลพนม

กิจกรรมอื่น ๆ 

2.ปลูกฟ้าทะลายโจร ทีมวิศวกรตำบลพนม ปลูกฟ้าทะลายโจรบริเวณพื้นที่บ้านของตนเอง จำนวนรวม 300 ต้น พื้นที่รวม 75.25 ตรม

Facebook Page : https://www.facebook.com/U2tตำบลพนม-101934615470451/

E-Book หนังสือประวัติศาสตร์ : https://anyflip.com/vmwzk/ztbp/.

Back To Top