Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
บางไทร เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

บางไทร เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบล

ตำบลบางไทร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นตำบลที่มีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านหลายสาย และในอดีตมีต้นไทรขึ้นเป็นจำนวนมาก เป็นที่มาของชื่อตำบลบางไทร โดยตำบลบางไทร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีที่ตั้งห่างจากตัวเมือง สุราษฎร์ธานี ประมาณ 8 กิโลเมตร สถานที่ตั้งมีลำคลองเป็นจำนวนมากสองข้างทางเป็นป่าไม้ชายเลน และสวนมะพร้าว ตลอดจนสวนผลไม้ โดยตำบลบางไทร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหมู่บ้านทั้งหมด 4 หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ที่  1 บ้านคลองขวาง / หมู่ที่ 2 บ้านบางเบิด / หมู่ที่ 3 บ้านบางกล้วย และหมู่ที่ 4 บ้านท้องถ่วงประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวน ทำการประมงการเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งอาชีพรับจ้างทั่วไป และค้าขาย

แผนที่

อินโฟกราฟิก

ครงกาที่ 1 

เมื่อวันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมวิศวกรสังคมตำบลบางไทร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพของชุมชนบางไทร ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปเห็ด การเพาะเห็ด และการเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งมีกิจกรรมการทำน้ำพริกเห็ด การทำแหนมเห็ด การทำก้อนเชื้อเห็ด การเลี้ยงกบและการเลี้ยงกุ้ง โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ ช้างทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางสาวกชพรรณ นุ่นสังข์ อาจารย์ที่ปรึกษา โดยการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสัมมาชีพ  

         สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการ ควบคุมโรคระบาด โควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของตำบลบางไทร อย่างเคร่งครัด

โครงการที่ 2 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ทางกลุ่มวิศวกรสังคมตำบลบางไทร ได้ร่วมกิจกรรม ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดชลธาร ตำบลบางไทร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทีมวิศวกรสังคมได้เข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมที่คนในชุมชนปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ และได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนทุกวัยผ่านการทำกิจกรรมทางศาสนา

ครงการที่ 3 

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 อาจารย์กชพรรณ นุ่นสังข์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและตัวแทนวิศวกรสังคมตำบลบางไทร ได้เข้าพบปะพูดคุยถึงเเนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการกับนายชาญชัย เมฆตรง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร และ นางเรณู แขอุดม พยาบาลวิชาชีพประจำตำบลบางไทร ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากเเก้วให้ประเทศ )

กิจกรรมอื่น ๆ 

1.กิจกรรมท้าทายของชาว U2T ตำบลบางไทร จ.สุราษฎร์ธานี ในกิจกรรม “U2T Covid-19 Week” โดยมีการทำความสะอาดวัดบางกล้วยและ อบต.บางไทร เพื่อกำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด สร้างเขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด และจัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อมกับสถานการณ์โควิด-19 

รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส Corona 2019 ในตอนนี้

Facebook Page  : https://www.facebook.com/u2t.bangshai

E-Book หนังสือประวัติศาสตร์ : https://online.pubhtml5.com/fzsk/xkfz/

Back To Top