Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
บางใบไม้ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

บางใบไม้ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบล

ตำบลบางใบไม้เป็นตำบลที่ตั้งห่างจากอำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ตั้งห่างจากตัวเมืองฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร สถานที่ตั้งตำบลมีลำคลองเป็นจำนวนมาก สองข้างเป็นป่าไม้เบญจพรรณ ในลำคลอง   จะมีใบไม้ลอยทับทมกันน้ำขึ้นลงไม่สะดวก เมื่อมีการตั้งตำบลหมู่บ้าน ตำบลบางใบไม้ สืบเนื่องจากในลำคลองมีใบไม้มากนั้นเอง

ตำบลบางใบไม้ ประกอบไปด้วย ๕ หมู่บ้าน และ ๑ ชุมชน ดังนี้

ลำดับที่ ชุมชน ชื่อ – สกุล ประธานชุมชน เบอร์โทรศัพท์

1 หมู่ที่๑ บ้านเบิดล่าง นางสาวจรัญญา  ศรีรักษ์ 081-6074935

2 หมู่ที่๒ บ้านคลองใหญ่ นางมณีวัลย์ อินทร์แก้ว 089-7243783

3 หมู่ที่๓ บ้านปลายคลอง นางจันทิรา  คงชุม 083-5019997

4 หมู่ที่๔ บ้านบางไผ่ นายสุรินทร์ จิตจำนงค์ 061-9706023

5 หมู่ที่๕ บ้านบางยาง นายอานนท์ พุ่มพฤกษ์ 093-5749329

6 ชุมชนบางทอง นายสุรศักดิ์  โชติใจสิงห์ 087-4190124

เนื้อที่

มีพื้นที่ 10.14 ตารางกิโลเมตร (6,576 ไร่) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำไหลผ่าน ตั้งอยู่หางจากที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 2 กิโลเมตร

2. ลักษณะภูมิประเทศ

ตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้ มีแม่น้ำตาปีซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ไหลผ่านจากทิศใต้ไปลงทะเลทางทิศเหนือที่อ่าวบ้านดอน

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางไทร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ทิศใต้ ติดกับ แม่น้ำตาปี

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบางไทร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

3. แม่น้ำมีสำคัญ

แม่น้ำ จำนวน 1 แห่งคือ แม่น้ำตาปี

คลอง จำนวน 6 แห่ง คือ

   1. คลองบางใบไม้

   2. คลองเบิดล่าง

      3. คลองปลายคลอง

   4. คลองบางเคียน

   5. คลองบางไผ่

   6. คลองบางยาง

4. ภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในเกณฑ์อบอุ่นสบายและค่อนข้างชื้น มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.58 องศาเซลเซียส และมีความชื้นสัมพัทธ์ 75 % มีเพียง 2 ฤดู คือฤดูฝน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – มกราคม และฤดูร้อน ตั้งแต่กุมภาพันธ์ – เมษายน

5.ทรัพยากรธรรมชาติ

ป่าไม้

ดิน

น้ำ

6.การคมนาคม

จากที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สามารถเดินทางเข้าสู่ตำบลบางใบไม้ โดยใช้ทางหลวงชนบท สาย หมายเลข ๒๐๐๗ ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร

หมู่ที่ 1 (บ้านเบิดล่าง) โดยพาหนะรถและเรือระยะทาง 6 กิโลเมตร ใช้เวลา 10 นาที

หมู่ที่ 2 (บ้านคลองใหญ่) โดยพาหนะรถและเรือระยะทาง 7 กิโลเมตรใช้เวลา 15 นาที

หมู่ที่ 3 (บ้านปลายคลอง) โดยพาหนะรถและเรือระยะทาง 6.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 10 นาที

         หมู่ที่ 4 ( บ้านบางไผ่) โดยพาหนะรถและเรือระยะทาง 7 กิโลเมตร ใช้เวลา 15 นาที

หมู่ที่ 5 (บ้านบางยาง) โดยพาหนะรถและเรือระยะทาง 8 กิโลเมตร ใช้เวลา 20 นาที

7.ประวัติความเป็นมาของชุมชน

ก่อนเป็นหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเบิดล่าง ตำบลบางใบไม้ เล่ากันว่ามีขุนศึกผู้หนึ่งอบยพครอบครัวมาจากจังหวัด นครศรีธรรมราชมาสร้างบ้านลักษณะเป็นเรือนไม้อาศัยอยู่ในตำบลบางใบไม้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะ แก่การประกอบอาชีพ ต่อมาได้ตั้งฐานครองครัวรุ่นลูก หลานและมีตระกูลสืบทอดที่มีชื่อเสียง เรียกว่า”ตระกูลธนะภาชน์”มีการปกครองสืบทอดกันมาตามลำดับ คือ ผู้ใหญ่บ้าน นายวินัย ธนะภาชน์ และนางจรัญญา ศรีรักษ์ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันบ้านเรือนไทยหลังดั้งเดิมที่ขุนศึกมาสร้างอาศัยอยู่แต่ดั้งเดิมก็ยังคงอนุรักษ์ไว้เป็น เรือนไทยโบราณที่ชมรมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้เป็นสถานที่โบราณแห่งหนึ่งสำหรับชม และทัศนศึกษา พื้นที่ของหมู่บ้านประกอบด้วย ลำคลองสายเล็กๆไหลผ่านหมู่บ้านชาวบ้านเห็นว่าบ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งคลอง ของหมู่บ้าน และมีสภาพพื้นที่เป็นที่ต่ำ จึงมีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนและพื้นที่อยู่ต้นทางของลำบาง จึงเรียกหมู่บ้านว่า ”เบิดล่าง”

ตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานีเป็นตำบลที่มีลำคลองเป็นจำนวนมากสองข้างเป็นป่าไม้เบญจพรรณ ในลำคลองจะมีใบไม้ลอยทับถมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำขึ้นลงไม่สะดวกซึ่งเกิดขึ้นในทุกหมู่บ้านทั้งตำบลราษฏรจึงได้ให้ชื่อว่าตำบลบางใบไม้และสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้

8. โครงสร้างขอองชุมชน

ด้านการปกครอง

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้านประชากร

  ประชากรทั้งสิ้น 2,381 คน แยกเป็นชาย 1,130 คน หญิง 1,251 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 231 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 603 ครัวเรือน

ด้านการศึกษา

  โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง (ร.ร.วัดบางใบไม้ ร.ร.บ้านปลายคลอง) โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง(ร.ร.วัดบางใบไม้โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา)

ด้านศาสนา

  ลักษณะทางสังคมเป็นสังคมชนบทที่ชาวบ้านอยู่กันแบบเรียบง่าย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

9. โครงสร้างด้านเศรษฐกิจและอาชีพ

   อาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

  อาชีพหลักของประชาชน

                  – ทำสวนมะพร้าว

                   – รับจ้าง

                  – รับราชการ

                  – ประมง

                   – สวนผลไม้

                  – เลี้ยงสัตว์

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

  สถานีบริการน้ำมัน 1 แห่ง

10. ความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรม

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แก่ประเพณี ชักพระ ทอดพระป่าประเพณี แข่งเรือยาวทอดพระป่า รับ – ส่ง ตายายมีมหรสพพื้นเมือง ได้แก่ หนังตะลุง มโนราห์

11. สถานที่สำคัญ

1. องค์การบริหารตำบลบางใบไม้

2. วัดบางใบไม้

3. โรงเรียนบางใบไม้

แผนที่

อินโฟกราฟิก

ครงการที่ 1 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการค้า โดยการทำน้ำผัดไทย ของวิศวกรสังคม ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  ณ  ศาลาหมู่บ้าน ต.บางใบไม้ ภายใต้การดูแลการปฏิบัติการของ ดร.พีรพงศ์ หนูช่วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคมต.บางใบไม้ 

        การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ทางโครงการฯได้ คุณเกศกนก งาคม และคุณจันจิรา คงชุม  มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมอบรมดังกล่าว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่ม วิทยากรกลุ่มละ 1 ท่าน ในการถ่ายทอดความรู้ในการทำน้ำผัดไทยอย่างใกล้ชิดและเข้าใจง่าย เพื่อสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้ในอนาคต

         สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการ ควบคุมโรคระบาด โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธานีอย่างเคร่งครัด

โครงการที่ 2 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลบางใบไม้ จัดขึ้น ณ ศาลากลางน้ำ ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยแบ่งออกเป็นสองกิจกรรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการท่อวเที่ยวเชิงนิเวศ และ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยทางน้ำ ได้รับเกียรติจากกำนันจรัญญา ศรีรักษ์ และ ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พล ปลอดภัย เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

โครงการ  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ โดยชุมชนเพื่อชุมชน ตำบลบางใบไม้ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลบางใบไม้ อำเภอบางใบไม้ วันที่ 13 ตุลาคม 2564

กิจกรรมอื่น ๆ 

1.ปลูกฟ้าทะลายโจร

กิจกรรมอื่น ๆ 

2.covid week

Facebook Page : https://m.facebook.com

E-Book หนังสือประวัติศาสตร์ : http://online.anyflip.com/rwgkd/izje/mobile/index.html

Back To Top