Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
หนองไทร พุนพิน สุราษฎร์ธานี - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

หนองไทร พุนพิน สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบล

ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดินแดนชุมชนเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ บริเวณชุมชนสมัยก่อนเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำพุมดวงเป็นแม่น้ำสายหลักของผู้คนในชุมชน ทำให้ผู้คนในชุมชนสัญจรผ่านเส้นทางน้ำเป็นหลัก ใช้พาหนะส่วนใหญ่เป็นเรือพาย เรือแจว และเรือยนต์ในการไปมาหาสู่ ตลอดจนมีหนองน้ำลึกและพันธุ์ไม้นานาชนิด จนมีต้นไทรขนาดใหญ่ยืนต้นอยู่กลางแม่น้ำเกิดเป็นชื่อเรียก “หนองไทร” ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองไทร หมู่ที่ 2 บ้านนาทราย หมู่ที่ 3 บ้านหนองขรี หมู่ที่ 4 บ้านปากมะรุ หมู่ที่ 5 บ้านท่าโพธิ์ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติจนเกิดเป็นคำขวัญประจำตำบลที่ว่า “มังคุดหวาน อาบน้ำพุมดวง กราบหลวงพ่อขำ ถิ่นวัฒนธรรมลิเกป่า” ทั้งนี้ผู้คนในชุมชนมักประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ปลูกผัก สวนผลไม้ สวนยางพารา ปาล์มน้ำมันและยังเป็นแหล่งการประมงพื้นบ้าน เพื่อให้สอดรับกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

แผนที่

อินโฟกราฟิก

โครงการที่ 1 

โครงการเสวนาส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของภูมิปัญญา อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น : สืบสานวัฒนธรรมลิเกป่าแห่งบ้านหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

จากที่ทีมวิศวกรตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่สำรวจประวัติความเป็นมาของตำบลหนองไทร ซึ่งได้พบว่าในพื้นที่ตำบลหนองไทรมีวัฒนธรรมลิเกป่าที่ไม่มีผู้สืบทอดมานานทางทีมวิศวกรสังคมตำบลหนองไทรและอาจารย์ที่ปรึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ก็เลยได้ประชุมร่วมกับทางคณะลิเกป่า รวมมิตรประดิษฐ์ศิลป์ และผู้นำชุมชน ซึ่งมีความคิดเห็นตรงกันว่าต้องการที่จะจัดทำศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมลิเกป่า แห่งบ้านหนองไทร ภายใต้โครงการ เสวนาส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของภูมิปัญญา อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น : สืบสานวัฒนธรรมลิเกป่าแห่งบ้านหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัด สุราษฏร์ธานี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางงามในการใช้สถานที่เพื่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมลิเกป่า แห่งบ้านหนองไทร และอุปกรณ์ในการจัดแสดงภายในศูนย์การเรียนรู้ อาทิ ชุดการแต่งการ เครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกอบจังหวะ รวมถึงเวทีจำลองในการแสดง จากคณะลิเกป่ารวมมิตรประดิษฐ์ศิลป์ โดยที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมลิเกป่า แห่งบ้านหนองไทร ได้เปิดอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านยางงาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร ศยามล และผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์ ในการเสวนา เรื่องการจัดการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของภูมิปัญญา อัตลักษณ์และวัฒนธรรมลิเกป่าให้อยู่คู่ชุมชน และทางศูนย์วัฒนธรรมลิเกป่า แห่งบ้านหนองไทร ได้มีการจัดจำหน่ายของที่ระลึกในราคาย่อมเยาได้แก่ เสื้อยืดสกีนลายลิเกป่า,แมสผ้าสกีนลายลิเกป่า,กระเป๋าผ้าสกีนลายลิเกป่า,ตุ๊กตาโคเชต์ลิเกป่า รวมทั้งความรู้ที่ติดภายในศูนย์วัฒนธรรมลิเกป่าอีกมากมาย ได้แก่ ประวัติความเป็นมา โอกาสในการแสดง ตัวละคร การสาธิตการร้อยลูกปัดชุดลิเกป่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของภูมิปัญญา อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมภายในชุมชนให้แก่คนรุ่นหลัง รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชนจาการขายของที่ระลึก

โครงการที่ 2

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่ตำบล : หนองในลาด ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จากการสำรวจพื้นที่บริเวณตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของทีมวิศวกรสังคม ตำบลหนองไทร ซึ้งได้พบว่าในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านาทราย มีสระเก็บน้ำนขาดใหญ่ที่คนในชุมชนเรียกกันว่า “หนองในลาด”ซึ่งจากเดิมเป็นพื้นที่หนองขนาดใหญ่ซึ่งอุดมไปด้วยธรรมชาติที่เป็นอู่ข้าว อู่น้ำของคนในชุมชนเพื่อใช้ในการทำมาหากินทางการเกษตร ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 130 ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้มีเนื้อที่คงเหลือจากการจับจองในการทำการเกษตรจากคนในชุมชน ประมาณ 24 ไร่ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ร่วมกับชุมชนได้มีการจัดทำโครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อบรรเทาสภาพปัญหาความแห้งแล้ง และการขาดแคลนน้ำในชุมชน ทางทีมวิศวกรสังคม ตำบลหนองไทร และอาจารย์ที่ปรึกษา ได้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่ตำบล : หนองในลาด ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่ตำบล : หนองในลาด ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 โดยทีมวิศวกรสังคม ตำบลหนองไทร ได้ร่วมกับผู้นำชุมชนรวมถึงชาวบ้านในชุมชนในการพัฒนาทำความสะอาดบริเวณหนองในลาด และร่วมมือกันปลูกต้นไม้จำนวน 100 ต้น โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนต้นกล้าพันธุ์หลุมพอ จำนวน 50 ต้น และต้นกล้าพันธุ์พะยูง จำนวน 50 ต้น จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่ตำบล และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนในชุมชนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติที่มีอยู่ภายในชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์

โครงการที่ 3 

โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนบนฐานสินค้าผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

จากที่ทีมวิศวกรสังคมตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สืบค้นและลงพื้นที่เก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชน ก็ได้ทราบถึงคำขวัญประจำตำบล ที่ว่า “มังคุดหวาน อาบน้ำพุมดวง กราบหลวงพ่อขำ ถิ่นวัฒนธรรมลิเกป่า” และได้พบว่าในพื้นที่ชุมชนตำบลหนองไทรมีต้นมังคุดจำนวนมากแต่ก็ไม่ได้มีการแปรรูป ทางทีมวิศวกรสังคม ตำบลหนองไทร ได้ทำการสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณเกี่ยวกับมังคุดเพื่อนำไปแปรรูปให้เกิดประโยชน์และมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นโยมาสรรพคุณที่น่าสนใจมากมาย และมีสรรพคุณของเปลือกมังคุดที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งคือการทำผ้ามัดย้อมจากเปลือกมังคุดทางทีมวิศวกรสังคม ตำบลหนองไทรร่วมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบล ได้จัดกิจกรรมอมรมการทำผ้าผ้ามัดย้อมจากเปลือกมังคุด ให้กับชาวบ้านในชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพชุมชนบนฐานสินค้าผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านยางงาม โดยได้รับเกียรติจากคุณครูจิราพร สุดสิน(ครูอาสา) และคุณครูอิสรีย์ พลายงาม(ครูอาสา) เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นตำบลหนองไทร เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางในการแข่งขันทางการตลาด  2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของภูมิปัญญา อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น  3.เพื่อพัฒนาสัมมาชีพใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพ เพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชนให้มีงานทำและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน  4.เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่ตำบล  และเพื่อเป็นการต่อยอดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในครัวเรือนภายในชุมชน ตามนโยบายของกระทรวง อว. ที่มุ่งยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบล 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T)

กิจกรรม

Covidweek:กิจกรรม U2T COVID-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด

วันที่ 27 พฤษภาคม2564 ทีมวิศวกรสังคม ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยอาจารย์สุวิมล เวชวิโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบล และนายไมตรี พรมจำปาประธานตำบล ได้ดำเนินการตามที่ ท่าน ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้ดำเนินการกิจกรรม ภายใต้โครงการ U2T COVID-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด ร่วมกับผู้นำชุมชนในการถือป้ายเดินรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19  และทำความสะอาด บริเวณจุดเสียง ทั้งนี้ยังได้แจกหน้ากากผ้า , Face Shield , สเปย์แอลกอฮอล์ล้างมือ , คู่มือ COVID-19 ให้กับพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการเป็นตัวเเทนชุมชนในการรับมอบ เพื่อกระจายต่อไปยังชาวบ้านในชุมชน เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

Facebook Page : https://www.facebook.com/U2t.NongSaiSubdistrict/

E-Book หนังสือประวัติศาสตร์ : http://online.anyflip.com/ecoee/avbv/mobile/index.html

Back To Top