Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบล

ในสมัยก่อน พม่าเคยยกทัพเข้ามารุกรานประเทศไทยโดยผ่านเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้ 

ทหารฝ่ายไทยได้เกณฑ์พลไปสู้รบ ระหว่างทางได้พบเหล็กจำนวนมากตั้งอยู่บริเวณใกล้แหล่งน้ำ จึงได้หยุดทัพและสร้างเตาหลอมเหล็กขึ้นมาเพื่อนำเหล็กเหล่านั้นมาหลอมเป็นอาวุธสู้รบกับศัตรู

ต่อมา ชาวบ้านแถบนั้นได้ยึดอาชีพตีเหล็ก ตามบ้านเรือนต่างๆ สร้างเตาหลอมเหล็กขึ้น มีการไปหาบหินจากเขาเหล็กซึ่งอยู่บริเวณตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร มาหลอมจนกลายเป็นน้ำเหล็ก แล้วตีเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น มีด จอบ พร้า เป็นต้น ต่อมาชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า ทุ่งเตา อันเนื่องมาจากการสร้างเตาหลอมเหล็กในสมัยโบราณ

ตำบลทุ่งเตาในอดีต มีพื้นที่กว้างไกล ต่อมาในปี ๒๕๓๖ ได้แบ่งแยกพื้นที่บางส่วนเป็นตำบลทุ่งเตาใหม่ และตำบลควนสุบรรณ ในปัจจุบันเหลือพื้นที่ ๕ หมู่บ้าน

แผนที่

อินโฟกราฟิก

โครงการที่ 1 

วิศวกรสังคมตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี หนึ่งในตำบลของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพเดิมและสร้างองค์ความรู้สัมมาชีพใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน ในพื้นที่ตำบลทุ่งเตา ภายใต้กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องแกง เพื่อเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน ณ วัดคลองขนุน หมู่ 5 ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     โครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2564

ที่ผ่านมา ซึ่งมีคุณกอบกุล ชุติมันต์ และผศ.ดร.อุราภรณ์  เรืองวัชรินทร์ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนตำบลทุ่งเตา โดยมีอาจารย์ ผศ.ฉลองชัย  ทัศนโกวิท  ดูแลโครงการอย่างใกล้ชิดและสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการควบคุมโรคระบาด โควิด-19 ของสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

โครงการที่ 2 

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 วิศวกรสังคมตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี หนึ่งในตำบลของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่ตำบลทุ่งเตา ภายใต้กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฟ้าทะลายโจร เพื่อส่งต่อเมล็ดพันธุ์สู่ชุมชน  ณ วัดคลองขนุน หมู่ 5 ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ผ่านมา ซึ่งมีคุณธณยศ  จันทมะลิ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนตำบลทุ่งเตา โดยมีอาจารย์ ผศ.ฉลองชัย  ทัศนโกวิท  ดูแลโครงการอย่างใกล้ชิด

ครงการที่ 3

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 วิศวกรสังคมตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี หนึ่งในตำบลของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพเดิม และสร้างองค์ความรู้สัมมาชีพใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน ในพื้นที่ตำบลทุ่งเตา ภายใต้กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการสบู่ฟักข้าวและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์  ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ผ่านมา ซึ่งมีคุณวิภาภรณ์  เชาวนะ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนตำบลทุ่งเตา โดยมีอาจารย์ ผศ.ฉลองชัย  ทัศนโกวิท  ดูแลโครงการอย่างใกล้ชิด

และเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 วิศวกรสังคมตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี หนึ่งในตำบลของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพเดิม และสร้างองค์ความรู้สัมมาชีพใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชนในพื้นที่ตำบลทุ่งเตา ภายใต้กิจกรรม การอบรมการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

    ในการอบรมครั้งนี้ ได้จัดการอบรมโดยถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (Zoom) ซึ่งมีคุณนันท์นภัส วุฒิพงษ์ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนตำบลทุ่งเตา โดยมีอาจารย์ ผศ.ฉลองชัย  ทัศนโกวิท เป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำตลอดการจัดอบรม ถึงแม้สถานการณ์โควิดยังไม่หมดไปแต่การอบรมและการเรียนรู้ยังเดินหน้าต่อไปไม่หยุด

โครงการที่ 4 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 วิศวกรสังคมตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี หนึ่งในตำบลของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดกิจกรรม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อุทยานการศึกษา ณ วัดวิเวการาม หมู่ 1 ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมี คุณ ธณยศ  จันทมะลิ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนตำบลทุ่งเตา โดยมีอาจารย์ ผศ.ฉลองชัย  ทัศนโกวิท  ดูแลโครงการอย่างใกล้ชิด

กิจกรรม

ทีมวิศวกรสังคมตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสารจังหวัด สุราษฎร์ธานี ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่กิจกรรมพิเศษ U2T สู้ภัยโควิด “U2T Covid  week”  ร่วมเสริมทัพเป็นกองหนุนรัฐบาลให้ชุมชน เคลียร์เชื้อร้ายรณรงค์เร่งฉีดวัคซีน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนชุมชนและณรงค์การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีน พร้อมทีมวิศวกรสังคมในพื้นที่ดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้ง 82 ตำบล ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 คลองขนุน

Facebook Page : https://www.facebook.com/ทุ่งเตา-Review-110911797849568/

E-Book หนังสือประวัติศาสตร์ : https://online.pubhtml5.com/jdpjf/ilng/

Back To Top