Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
คลองฉนาก เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

คลองฉนาก เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี

ประวัติตำบล

ประวัติความเป็นมาของตำบลของฉนาก

      ตำบลคลองฉนาก ไม่มีประวัติที่แน่ชัดและไม่มีเอกสารใดๆที่พอจะยืนยันความเป็นจริงเกี่ยวกับประวัติของหมู่บ้าน แต่มีหลักฐานบางอย่างที่สามารถนำมายืนยันประกอบคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ พอที่จะเชื่อถือได้ดังนี้

      ตำบลคลองฉนาก ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองฝั่งซ้ายแยกมาจาก “แม่นํ้าหลวง” หรือแม่นํ้าตาปี ซึ่งติดต่อกับทะเลในสมัยนั้น ลำคลองลึกมาก นํ้าเค็มจัดในหน้าแล้ง ช่วงเดือน ธันวาคมถึงเดือน พฤษภาคม มีปลาชุกชุมมาก ในช่วงฤดูนํ้าเค็ม มีปลาทะเลเกือบทุกชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในลำคลองนี้ ราษฎรอาศัยลำคลองทำการประมงเลี้ยงชีพตลอดมา และยังเคยมีปลาฉนากที่มีลักษณะคล้ายๆ กับปลาฉลาม มีฟันยื่นออกมายาวประมาณ 120 เซนติเมตร คล้ายๆกับเลื่อยยนต์ตัดแต่งกิ่งไม้ ข้างๆรอบมีหนามแหลมเป็นซี่ๆ ยังคงมีหลักฐานเก็บไว้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ชาวบ้านได้ตั้งชื่อคลองนั้นว่า “คลองฉนาก”

      หลักฐานอีกหนึ่งอย่าง ที่พอจะนำมายืนยันว่าบ้านคลองฉนากนั้นอยู่ใกล้กับทะเลก็คือ หอยกัน หอยกันเป็นหอยชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ตามป่าชายทะเลโดยจะฝังตัวอยู่ในดินเลน ลักษณะตัวกลมแบนสีดำปนเหลือง ตัวโตเต็มที่ประมาณ 8 เซนติเมตร ปัจจุบันก็ยังคงมีหลงเหลืออยู่ตามท้องไร่ ฝังตัวอยู่ในดินที่มีร่องนํ้าไหล แต่นานๆจึงจะพบสักครึ่งนึง ต่อมาได้มีผู้อพยพมาตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนมีราษฎรหนาแน่นตลอดแนวชายฝั่ง จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 6 พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชบัญญัติยกเลิกการปกครองระบบมณฑลมาเป็นจังหวัด สุราษฎร์ธานี และเปลี่ยนชื่อแม่นํ้าหลวงเป็นแม่นํ้าตาปี ประมาณปี พ.ศ.2476 หมู่บ้านคลองฉนากก็ได้ยกฐานะเป็นตำบลคลองฉนาก และยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนาก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539

แผนที่

อินโฟกราฟิก

โคงการที่ 1 

โครงการที่ 1 การถ่ายทอดยกระดับสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนคลองฉนากด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (ข่าวสั้น)

วันที่26-28 พฤศจิกายน 2564 ทีมวิศวกรสังคมตำบลคลองฉนาก ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดยกระดับสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนคลองฉนากด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่ชุมชนตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เปรกมล ปิยะทัต เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการต้นทุนและรายได้สำหรับกลุ่มกะปิ และได้ ดร.พัชณิยา เอกเพชร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพกะปิตามหลักโภชนาการ รวมถึงมีการให้ความรู้ในการสร้างสื่อโฆษณาออนไลน์ บน Facebook ที่ใช้ในการจำหน่ายสินค้าแปรรูปของกลุ่มกะปิเพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับตำบลคลองฉนาก

โครงการที่ 2 

โครงการที่ 2 (ข่าวสั้น) โครงการพัฒนาสัมมาชีพเดิมและสร้างองค์ความรู้สัมมาชีพใหม่เพื่อเพิ่มรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชนตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

      เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2564 ทีมวิศวกรสังคมตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาสัมมาชีพเดิมและสร้างองค์ความรู้สัมมาชีพใหม่เพื่อเพิ่มรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชนตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงษ์เทพ แก้วเสถียร เป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้ในหัวข้อ

“การสร้างรายได้ครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ดนางฟ้า”

      ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และทีมวิศวกรสังคมตำบลคลองฉนาก

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ทุกคน ได้ผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเคร่งครัด

โครงการที่ 3 

โครงการที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามแบบฉบับวิถีชาวบ้านตำบลคลองฉนาก (ข่าวสั้น)

     วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ทีมวิศวกรสังคมตำบลคลองฉนาก ได้จัดกิจกรรมการบรรยาวเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติจาก ดร. กฤษณะ ทองแก้ว เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวรู้จักตำบลคลองฉนาก และเปิดเวทีระดมความคิด 1 DAY TRIP เพื่อบริหารจัดการการท่องเที่ยวในตำบลคลองฉนาก

กิจกรรม

U2T COVID WEEK of Khlong Chanak Suratthani

          วันที่ 19 มิถุนายน 2564 แม้สถานการณ์โควิด-19 จะกลับมาระบาดในรอบที่ 3 แต่ชาว U2T ยังคงเดินหน้าทำภารกิจ สู้ภัยโควิด ในชุมชน เตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม Covid week  ในพื้นที่ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          STEP 1 : คลีนพื้นที่ด้วยการทำความสะอาดและพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณวัดแหลมทอง ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          STEP 2 : จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม โดยการจัดทำเจลแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ แก่ตัวแทนอสม.ในพื้นที่ตำบลคลองฉนาก และนำเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย แจกจ่ายให้อสม.และตัวแทนชาวบ้านตำบลคลองฉนาก 

กิจกรรมปลูกฟ้าทะลายโจร 

          วันที่ 15 สิงหาคม 2564 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับวิศวกรสังคมตำบลคลองฉนาก ได้จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร จำวน50ต้น ปลูกพื้นที่ประมาน 8*5 ตารางเมตร ด้วยให้แก่ชุมชนตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

Facebook Page : https://www.facebook.com/khlongchanakonline/?ref=pages

E-Book หนังสือประวัติศาสตร์ : https://online.pubhtml5.com/eeaw/xbzj/

Back To Top