Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎร์ธานี - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบล

       ตำบลศรีวิชัย  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เดิมเป็นชุมชนโบราณ  ตั้งอยู่โดยรอบเขาศรีวิชัย  กรมศิลปากรสันนิษฐานว่ามีอายุยาวนานประมาณ  2,000  ปี  และน่าจะเป็นเมืองใหญ่  ที่มีทะเลอยู่รอบ  และมีท่าเรือโบราณ  ผู้ปกครองเมืองเป็นชนชั้นกษัตริย์  จากการพบหลักฐาน  การบอกเล่าของผู้สูงอายุและข้อเขียนของพระเทพสิทธินายก  ทำให้ทราบว่าในอดีต  ก่อนที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  จะรับสั่งให้นำเทวรูปพระนารายณ์ไปเก็บไว้ยังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  ประชาชนรอบอาณาบริเวณเขาศรีวิชัย  ในเขตอำเภอพุนพิน  และอำเภอใกล้เคียงจะจัดพิธีกรรมเซ่นสรวงบุชา และการสรงน้ำพระนารายณ์โดยใช้น้ำมะพร้าวอ่อน  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี  ประเพณีดังกล่าวได้หยุดไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง  ต่อมาโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย  ได้มองเห็นความสำคัญ  จึงได้ฟื้นฟูประเพณีดังกล่าว ขึ้นมาอีกครั้งในปี พ.ศ. 2545 

         หมู่บ้านเขาศรีวิชัยเดิมชื่อว่าเขาพระนารายซึ่งเรียกตามชื่อเทวรูปพระนารายรูปใหญ่ ที่อยู่บนภูเขาซึ่งในตอนนั้น มีลักษณะที่ครบสมบูรณ์ แต่ต่อมาพม่าพบได้ยกทัพมาตั้งค่ายอยู่ที่แหลมค่าย ห่างจากภูเขาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร ชาวบ้านบริเวณนั้นได้ยินเสียงดังจึงมุ่งไปดูตามเสียงที่มา แต่พอไปถึงกลับไม่พบเจออะไร เพราะพวกพม่าเหล่านั้นต่างหลบขึ้นไปอยู่บนภูเขา   และพม่าพวกนั้นก็ได้ฟันแขนของเทวรูปพระนารายจนหักไป บริเวณหมู่บ้านเขาศรีวิชัยแห่งนี้ สมัยก่อนจะเป็นพระราชวังของกษัตริย์และล้อมรอบด้วยภูเขา คือ เขาพระนารายและเขาพระอานนท์ บริเวณหมู่บ้านแห่งนี้เดิมเป็นทะเลและเป็นเส้นทางเดินเรือสำเภาของชาวพม่าที่บรรทุกลูกกำปัดมาเต็มลำซึ่งหล่มลงบริเวณข้าง เขาพระนาราย

       โดยในปัจจุบันชาวบ้านได้ขุดพบสิ่งของโบราณเป็นจำนวนมากแต่จากการพูดคุยกับชาวบ้านได้บอกว่าลูกปัดยังมีอยู่อีกหลุมหนึ่งที่ยังไม่มีใคร ขุดพบ จากการสอบถามจากชาวบ้านที่อายุมากกว่า 70 ปี ขึ้นไป พบว่าหมู่บ้านเขาศรีวิชัยเป็นเมืองโบราณซึ่งพบหลักฐานทางโบราณคดีเป็นจำนวนมาก เมื่อ 80 ปี ที่ผ่านมาทางการได้มีการรวบรวมโบราณวัตถุเหล่านี้ขึ้นไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (กรุงเทพมหานคร) และที่มาของชื่อเขาศรีวิชัย บ้านเขาศรีวิชัยได้มีผู้ก่อตั้งเป็นจุดเริ่มต้น คือ ตาชัย กับยายศรี จากหลักฐานที่พบเมื่อ พ.ศ. 2479 โดย กรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนเขาพระนารายและวัดเขาศรีวิชัยขึ้นในสมัย พระครูวิจิตร คณานุการเป็นเจ้าอาวาส

      ตำบลศรีวิชัย  เป็นเขตการปกครองของอำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2519  โดยได้แยกเอาหมู่ที่ 5 และ 1 ของตำบลพุนพิน และแยกเอาหมู่ที่ 7 ของตำบลลีเล็ดมาจัดตั้งเป็นตำบลศรีวิชัย ชุมชนศรีวิชัยเป็นชุมชนโบราณตั้งอยู่รอบเขาพระนารายณ์

ขนาด

      ตำบลศรีวิชัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอพุนพิน ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอ    พุนพิน 12 กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหัวเขา หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว เป็นที่ราบลุ่มอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพุนพิน 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 15,234 ไร่

ทิศเหนือ จรดตำบลลีเล็ด อ.พุนพิน และ ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง

ทิศใต้ จรดแม่น้ำตาปี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทิศตะวันออก จรด ต.มะลวน ต.หัวเตย ต.พุนพิน อ.พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทิศตะวันตก จรด ต.ลีเล็ด และ อ.บางโพธิ์ อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลศรีวิชัยเป็นตำบลที่อยู่ปากแม่น้ำตาปี ด้านชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ช่วงฝนตกหนักจะเกิดน้ำท่วมขัง การระบายน้ำได้ดี พื้นที่สามารถทำการเกษตร ทำนา ทำสวนผลไม้ และปลูก พืชผักได้ แต่ต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสม

       มีการแบ่งการปกครอง ออกเป็น 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านหัวเขาศรีวิชัย ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายไกรสิทธ์ ประกอบพร หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสุรพล ถึงเจริญ และหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายบุญมาก โมอ่อน 

 ประชากรในตำบลมีทั้งหมด จำนวน 2,217 คน และมีครัวเรือนทั้งหมด 820 ครัวเรือน แบ่งเป็น 

 ผู้ชาย จำนวน 1,125 คน  ผู้หญิง จำนวน 1,092 คน

สถานที่สำคัญ

หมู่ที่ 1   

 –  วัดเขาศรีวิชัย

–  วัดเขาพระอนนท์

– โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 1

– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีวิชัย

–  อบต.ศรีวิชัย

– โบราณสถานเขาศรีวิชัย

– โบราณสถานเขาพระอานนท์  

–  สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำบ้านหัวเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

– บ้านทิพย์ชมภู โฮมสเตย์

หมู่ที่ 3

– วัดสามัคคีธรรม

– โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 3

แผนที่

อินโฟกราฟิก

โครงการที่

 วันที่ 11 – 12  เดือนกันยายน สมาชิกวิศวกรสังคม ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี หนึ่งตำบลใน “โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี” จัดกิจกรรมส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้ชื่อ โครงการพัฒนาสัมมาชีพเดิม และสร้างองค์ความรู้สัมมาชีพใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชนณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านหัวเขา หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย โดยมีนายสุรพล ถึงเจริญ กำนันตำบลศรีวิชัยให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการจัดอบรมมีด้วยกัน 3 กิจกรรมคือ เศรษฐกิจพอเพียง ,ปุ๋ยหมักชีวภาพและ การปลูกผักสวนครัว โดยมี อาจารย์ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย เป็นอาจารย์ปรึกษาโครงการ 

   ส่วนของรายละเอียดของการอบรมทางตำบลศรีวิชัยได้วิทยากรจาก ท่าล้อนฟาร์มเห็ดมาถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติให้กับประชนที่เข้าร่วม เช่นการเพาะเชื้อเห็ดนางฟ้า การทำก้อนเห็ดจากขี้เลื่อย การหยอดเชื้อเห็ด การดูแลรักษา และยังได้ก้อนเชื้อเห็ดกลับไปดูแลที่บ้านอีกด้วย โดยสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการ ควบคุมโรคระบาด โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธานีอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

โครงการที่ 2 

วันที่ 20 -21 ตุลาคม 2564 สมาชิกวิศวกรสังคมตำบลศรีวิชัย ดำเนินการจัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายใต้ชื่อกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ป่าเขาศรีวิชัยและเขาพระอานนท์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านหัวเขา ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 จะเป็นการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ป่าเขาศรีวิชัยและเขาพระอานนท์ จะมีวิทยากร 2 ท่าน ท่านแรก ชื่อ ดร.ปุณยวีร์ หนูประกอบและท่านที่ 2 ชื่อ อาจารย์พงษ์เทพ แก้วเสถียร ได้มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้และในวันที่ 21 ตุลาคม มีจัดกิจกรรมปรับทัศนียภาพบริเวณรอบๆของวัด และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมให้ความรู้ โดยมีวิทยากร ชื่อ นายพิสิทธิ์ ล้อมลิ้ม ได้เล่าประวัติความเป็นมาของเขาศรีวิชัย มีอาจารย์ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบในโครงการนี้ด้วย โดยสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการ ควบคุมโรคระบาด โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธานีอย่างเคร่งครัด

โครงการที่ 3

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 วิศวกรสังคมตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ยกระดับกิจกรรมจากโครงการแรกที่จัดไปคือโครงการพัฒนาสัมมาชีพในครัวเรือน (การเพาะเห็ดนางฟ้า) โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการ ถ่ายทอดความรู้เพื่อการยกระดับสินค้าทางการเกษตรด้วยการแปรรูป และส่งเสริมการขายสินค้าและบริการผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิตัล ซึ่งเป็นส่วนนึงของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่1 ตำบลศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยหลักๆมี 2 กิจกรรมคือการแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นน้ำพริกเห็ดนางฟ้าแห้ง และ การส่งเสริมการขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์และการสร้างแบรนด์ โดยมี วิทยากรคือ คุณปาริชาติ เทพเจริญ (พี่นิหน่า) จากไชโยฟาร์มเห็ดคอยให้ความรู้และคำปรึกษาเป็นอย่างดีจนจบกิจกรรม และยังมีอาจารย์ ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย อาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยดูแลและช่วยประสานงานต่างๆจนเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมา

                สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการควบคุมโรคระบาด โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธานีอย่างเคร่งครัดสุข จ.สุราษฎร์ธานีอย่างเคร่งครัด

กิจกรรม 1

กิจกรรม covid week

Facebook Page : https://www.facebook.com/U2T-ตำบลศรีวิชัย-100732255573387/

E-Book หนังสือประวัติศาสตร์ : https://online.anyflip.com/sxild/htvj/mobile/index.html

Back To Top