Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
บางหิน กะเปอร์ ระนอง - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

บางหิน กะเปอร์ ระนอง

ประวัติตำบล

ประวัติความเป็นมาของตำบลบางหิน

ในสมัยก่อนมีชาวตรัง ชื่อ ขุนหลวงภักดี (โต๊ะหลวง) และครอบครัวได้อพยพ มาทางเรือผ่านปากช่องเปี้ยะน้ำใหญ่ผ่านหินสามก้อนที่ปากคลอง และขึ้นฝั่งที่บ้านบางหิน (ในปัจจุบัน) เพราะเห็นว่าเป็นสถานที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางน้ำและทางบก จึงได้ตั้งหลักฐานขึ้น ในภายหลังมีประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้เรียกที่อยู่ใหม่ว่า “บ้านบางหิน” ต่อมามีการขยายหมู่บ้านเพิ่มขึ้นจนสามารถตั้งเป็นตำบลได้ จึงให้ชื่อตำบลนี้ว่า “ตำบลบางหิน” จนกระทั่งปัจจุบัน

สำหรับชื่อตำบลบางหิน ได้มาจากหินสามก้อนที่ปากคลองในสมัยก่อนมีเรื่องเล่าสืบต่อมาถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหินสามก้อนที่ปากคลอง อย่างเช่นเมื่อก่อนแม้ว่าน้ำทะเลจะสูงขึ้นแค่ไหนก็ไม่เคยท่วมหินสามก้อนนี้เลย หรือเคยมีชาวประมงผู้หนึ่งเอาระเบิดไประเบิดหินสามก้อนที่ปากคลองแรงระเบิดก็ไม่สามารถทำให้หินสามก้อนแตกสลายได้ และทำให้ชาวประมงผู้นั้นเสียชีวิตในครั้งนั้นด้วย

ภาพแผนที่

อินโฟกราฟิก

โครงการที่

โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการตำบลบางหิน ดำเนินการจัดกิจกรรมย่อยที่ ๑ ชื่อกิจกรรมย่อย ถ่ายทอดเพื่อยกระดับสินค้าทางการเกษตร  ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP ของตำบลบางหิน วันที่ ๑๔ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑ และวันที่ ๒๗ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒

           นางณัฐวรีย์ สำนัก ประธานวิศวกรสังคมตำบลบางหิน  ได้รับเกียรติจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลบางหิน อาจารย์พงศกร สยามล เป็นประธานเปิดพิธีการในการอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชนตำบลบางหิน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น เสริมสร้างความรู้ความสามารถ ในการผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน สร้างศักยภาพมาตรฐานที่สังคมยอมรับสามารถกระจายสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปสื่อสารและกระจายความรู้ให้ผู้อื่นในชุมชนได้และยังมีการจัดอบรมการจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การเพิ่มมูลค่าสินค้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นกะปิ/ผลิตภัณฑ์จักรสานการจัดการวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากประชาชน นักเรียนนักศึกษา และผู้สูงวัย กำนัน นาย สุรินทร์ สังข์สี ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๕ อสม. ทุกๆท่าน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสถานการณ์ Covid-19 จังหวัดระนอง อย่างเคร่งครัด จนทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการฯ

โครงการที่ 2 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการตำบลบางหิน กิจกรรมย่อย ที่ ๒ ส่งเสริมแหลมพ่อตาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๕-๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ สถานที่ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

วันที่ ๕ – ๗ พฤศจิกายน วิศวกรสังคมตำบลบางหิน จัดกิจกรรม ส่งเสริมแหลมพ่อตาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนองได้รับเกียรติจากท่านปลัดอำเภอนายวสันต์ ศรีสมพงศ์  อีกทั้งยังมีการแสดง ระบำตำเคย จากคณะวิศกรสังคมตำบลบางหิน อีกด้วย ในส่วนของกิจกรรม การส่งเสริมแหลมพ่อตาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่สูงขึ้น ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น สามารถดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในท้องถิ่นและใกล้เคียง อีกทั้งยังฝึกการเป็นมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวนราวดี เทิดคงพันธุ์ นางสาวพัลลภา วงศาวณิชย์กิจ วิทยากรชำนาญการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ นายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ วิทยากรการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน และนายอนุวัฒน์  ฉิมมี  วิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา มากประสบการณ์ มาเป็นวิทยากรในด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวพ่อตา ให้เป็นจุดสนใจมากยิ่งขึ้น  

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากประชาชน นักเรียนนักศึกษา และผู้สูงวัย กำนัน นาย สุรินทร์ สังข์สี ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๕ อสม. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน คณะครูโรงเรียนบ้านบางหิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินทุกๆท่าน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสถานการณ์ Covid-19 จังหวัดระนอง อย่างเคร่งครัด จนทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการฯ

โครงการที่ 3 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการตำบลบางหินกิจกรรมย่อยที่ ๓ ชื่อกิจกรรมย่อย การพัฒนาสัมมาชีพใหม่และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนของชาวบางหิน 

วันที่ ๘- ๑๑ ตุลาคม –  ๒๕๖๔ นางณัฐวรีย์ สำนัก ประธานวิศวกรสังคมตำบลบางหิน ได้รับเกียรติจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลบางหิน อาจารย์พงศกร สยามล เป็นประธานเปิดพิธีการในการอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชนตำบลบางหิน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-๑๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาชีพใหม่ๆ ให้ ๑๕ ครัวเรือนยากจน และผู้ที่สนใจและเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพในการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ คน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางทีมงานวิศวกรสังคมตำบลบางหิน ได้จัดอบ การทำขนมไทย วิทยากรโดย นางสาวสรัลชนา จึ่งสกุล อบรมเรื่อง การผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืชวิทยากรโดย นางมารีรัตน์ โสะอ้น อบรมเรื่อง อาหารไทยวิทยากรโดย นางผ่องศรี สมหวังอบรมเรื่อง การเพาะเลี้ยงปลาดุกวิทยากรโดย ว่าที่ร้อยตรีเจนณรงค์ กลดแก้ว อบรมเรื่อง การทำเครื่องแกงและอาหารแปรรูปพร้อมทานวิทยากรโดย นางไรหนูน นาคาและอบรมเรื่อง การทำเบเกอรี่วิทยากรโดย นางสาวกนกวรรณ ขาวสู่ วิทยากรแต่ละท่านมากด้วยความสามารถและชำนาญการเฉพาะด้านจัดขึ้น ณ ศูนย์ช่างเทิดไท้องค์ราชัน ๘๐ พรรษา  กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากครัวเรือนยากจน ประชาชนที่สนใจ กำนัน นาย สุรินทร์ สังข์สี ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๕ อสม. องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ทุกๆท่าน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสถานการณ์ Covid-19 จังหวัดระนอง อย่างเคร่งครัด จนทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการฯ

กิจกรรม  1

ฟ้าทะลายโจรตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

๑. เป็นพื้นที่จำนวน ๒๒๕ ตารางเมตร

๒. จำนวนต้นที่ปลูก (โดยประมาณ) ๘๐๐ ต้น

๓. ภาพแปลงปลูกในปัจจุบัน

กิจกรรม 2

กิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) แจกเจลแอลกอฮอล์ เฟสชิว แมสผ้าให้กับประชาชนทั้ง ๕ หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ ๑ บ้านชาคลี หมู่ที่ ๒ บ้านบางหิน หมู่ที่ ๓ บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ ๔ บ้านวังกุ่ม และหมู่ที่ ๕ บ้านคลองทราย รวมถึงประชาสัมพันธ์ลงเพจ U2T SRU ตำบลบางหิน จังหวัดระนอง

Facebook Page : บางหิน Station https://www.facebook.com/banghin.station

เพจ U2T SRU ตำบลบางหิน จังหวัดระนอง : https://www.facebook.com/U2T-SRU-

E-Book หนังสือประวัติศาสตร์ : https://online.pubhtml5.com/lhrei/mkmo/#p=1

Back To Top