Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
บางสวรรค์ สระเเสง สุราษฎร์ธานี - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

บางสวรรค์ สระเเสง สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบลอย่างละเอียด

ตำบลบางสวรรค์ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพระแสง เมื่อปี พ.ศ.2509 ได้แยกออกมาจากตำบลอิปัน ประวัติเล่าว่า บ้านบางสวรรค์ เดิมชาวบ้านเรียกพื้นที่นี้ว่า บ้านเขาปด เนื่องจากมีเถาวัลย์ชนิดหนึ่งเรียกว่า ย่านปดใหญ่ขนาดคนโอบขึ้นอยู่บนภูเขา บริเวณหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงเรียกว่า บ้านเขาปด ต่อมาปี พ.ศ.2497 เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาเยี่ยมชาวบ้านเขาปด จึงเปลี่ยนชื่อให้ว่า บางสวรรค์ โดยเรียกให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ที่มีน้ำไหลมาจากภูเขา ออกจากบางหรือลำคลอง

ภาพแผนที่/ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของตำบล

ตัวอย่างอินโฟกราฟิก

โครงการที่ 1 (ข่าวสั้น)

โครงการกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ยกระดับผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการขายออนไลน์ กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านใต้โตน (น้ำพริกปลากรอบ) และ กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านบางเตา(สบู่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น)

น้ำพริกปลากรอบและสบู่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ถือเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลบางสวรรค์ ที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในตำบลซึ่งการทำผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่างนี้จัดทำโดยการรวมกลุ่มของแม่บ้านหมู่ที่ 2 และแม่บ้านหมู่ที่ 10 ได้จัดตั้งกลุ่มกันขึ้นมีสมาชิกประมาณ 25 คน วัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้เข้าหมู่บ้านซึ่งทางกลุ่มจัดทำขายส่งให้กับร้านภูฟ้าและขายภายในชุมชน แต่ยอดการขายยังน้อย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ขายแค่ไม่กี่ที่ ยังไม่เป็นที่รู้จัดมากขึ้น และทางกลุ่มขาดความรู้ในการขายออกไลน์ ซึ่งการขายออนไลน์สามารถเพิ่มยอดขายให้กับสิ้นค้าได้หากชาวบ้านเข้าใจใช้ใหถูกวิธีและรู้จักทำการโฆษณา โปรโมทผลิตภัณณ์ เพราะผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุณภาพดีอยู่แล้ว และเป็นจุดเด่นโดยทางกลุ่มเน้นใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้จากในชุมชน

ในการจัดทำกิจกรรมดังกล่าวนี้ผู้ดำเนินงานได้เชิญวิทยากร ที่มีความรอบรู้ทางด้าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ เช่น การสร้างเพจ การกระจายข่าว การทำบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มีความหน้าสนใจยิ่งขึ้น โดยนำวิทยากรมาให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ซึ่งในการดำเนินงานมีชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และจาการประเมินนั้นถือว่าชาวบ้านมีความสนใจ และมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น

ผลลัพธ์ที่ได้รับ คือ ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น มีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยสามารถดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานกว่าเดิม และยอดขายเพิ่มขึ้นจากการทำการตลาดออนไลน์ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่หันมาให้ความสนใจในการทำผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลากรอบทำให้การว่างงานลดน้อยลงทั้งนี้คนในชุมชนยังมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น

โครงการที่ 2 (ข่าวสั้น)

อบรมสัมมาชีพ 15 ครัวเรือนยากจน ให้มีรายได้ที่ยั่งยืน เรื่องการเพาะก้อนเชื้อเห็ด การทำก้อนเห็ด ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้หลายครอบครัวไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตประจำวันได้ อย่างมีความสุข เนื่องจากมีรายได้ต่อเดือนไม่สมดุลกับรายจ่าย กล่าวคือ รายจ่ายที่ต้องจ่ายในการดำเนิน ชีวิตประจำวัน การ”เพาะเห็ด” เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ สามารถสร้างรายได้ที่ดีและยังมีการลงทุนไม่สูง ทั้งในเรื่องของสถานที่ที่ใช้ก็ไม่จำเป็นต้องมีมาก เพียงแค่โรงจอดรถ ในบ้านก็สามารถบันดาลให้เป็นที่เพาะเห็ดได้แล้ว ผลลัพธ์ที่ได้รับ คือชาวบ้านได้ปฏิบัติจริงและเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม 

ครงการที่ 3 (ข่าวสั้น)

กิจกรรสที่ 4 ส่งเสริมการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เชิงอนุรักษ์ อ่างเก็บน้ำบ้านหน้าเขา หมู่ที่ 12 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในตำบลบางสวรรค์ ถือว่าเป็นตำบลที่มีธรรมชาติที่สดชื่อ มีป่าไม้ มีภูเขา มีอ่างเก็บน้ำ ที่สวยงาม สามารถชมวิวทิวทัศน์เนินภูเขาได้โดยเห็นได้ในมุมกว้าง มีความร่มรื่นเย็นสบาย จากสายธารน้ำที่เกิดจากธรรมชาติ เป็นแหล่งสะสมน้ำใต้ดินบนภูเขาสูง ไหลมารวมตัวกันเป็นธารน้ำ โดยอ่างเก็บน้ำมีสภาพเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีต้นบัวผุดขึ้นมามากมาย และบริเวณโดยรอบของอ่างเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจี พันธุ์ไม้นานาพันธุ์รายลอมรอบอ่างน้ำคลองสวนหนัง ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ ที่วัยรุ่นในหมู่บ้านชอบมาเที่ยวถ่ายรูปคู่กับธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง และสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนได้ ซึ่งผู้คนที่ชอบธรรมชาติ ได้มาเยี่ยมชมความสวยงามชอบความสงบ ได้ชื่นชมธรรมชาติและล่องแพชมรอบ ๆ อ่างโดยตรงกลางอ่างน้ำจะมีเกาะอยู่ตรงกล้าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากอ่างเก็บน้ำคลองสวนหนังนั้นยังขาดการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว น้อยคนหนักที่จะรู้จักที่นี่

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบลเพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เชิงอนุรักษ์ อ่างเก็บน้ำบ้านหน้าเขา หมู่ที่ 12 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป้าหมายที่

1. ช่วยให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ

2. ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ตำบล

กิจกรรมอื่น ๆ

กิจกรรรม COVID WEEK รณรงค์ให้ชาวบ้านร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 รุก คลีน เคลียร์ เชื้อร้ายออกไปจากชุมชน แจกคู่มือเตรียมตัวก่อนก่อนไปรับวัคซีน พร้อมทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหน้าเขา และวัดคีรีราษฎร์พัฒนาราม

Facebook Page (ลิงก์) : https://www.facebook.com/วิศวกรสังคมตำบลบางสวรรค์-102403028886070/

E-Book หนังสือประวัติศษสตร์ (ลิงก์) : https://anyflip.com/hbsim/hwvd/

Back To Top