Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
คลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

คลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบลอย่างละเอียด 

เปิดเมืองโบราณ งามตระการขุมทรัพย์หมื่นล้าน ชิมสละหวานสวนอาทิตย์ ขอพรหลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์ ชาวคลองปราบเป็นมิตร ต้อนรับด้วยหัวใจ

ตำบลคลองปราบได้แยกออกมาจากตำบลพรุพี เมื่อมื่ปี พ.ศ. 2528 สำหรับชื่อ “คลองปราบ” ตามตำนานเล่าขานบอกไว้ว่าในสมัยโบราณ พื้นที่ เป็นป่ารกชัฏมีสัตว์ป่าชุกชุม โดยเฉพาะ เสือทำให้ชาวบ้านไม่กล้าสัญจรไปมาในยามค่ำ คืนคื เมื่อมื่ราษฎรถูกทำร้ายบ่อย ๆ เข้าจึงได้มีการร้องเรียนจนทางการส่งเจ้าหน้าที่ ผู้มีฝีมือมาปราบเสือจนราบคาบ จึงได้ชื่อว่า “คลองปราบ” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลคลองปราบ ตั้งอยู่ หมู่ 2 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของอำเภอบ้านนาสาร ระยะห่างจากอำเภอ ประมาณ 7 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลเมืองนาสาร

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลพรุพี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลพรุพีและตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลน้ำพุ และตำบลควนศรี

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปราบ มีพื้นที่ประมาณ 48.10 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,062.5 ไร่ ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ ทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาส่วนพื้นที่อื่นๆในตำบลลักษณะเป็นที่ราบลุ่มโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-10 เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ มีลำคลองห้วยไหลผ่านคือ คลองขรม คลองช้าง คลองน้ำขุ่น และลำห้วยบอน มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แร่ยิปซั่ม

สภาพดิน

เป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับทำสวนเช่น สวนเงาะ ทุเรียน ยางพารา สภาพภูมิอากาศ ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งทำให้มีช่วงฤดูฝนยาวนานและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านทำให้ฤดูร้อนและฝนระยะเวลาใกล้เคียงกัน ทำให้ฤดูฝนมีน้ำมากเกินไปและฤดูร้อนเกิดการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง

แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ 1 บ้านหนองปลิง

หมู่ 2 บ้านทางข้าม

หมู่ 3 บ้านตลาดคลองปราบ

หมู่ 4 บ้านหนองเภา

หมู่ 5 บ้านคีรีราษฎร์

มีครัวเรือนทั้งหมด 831 ครัวเรือน

จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงทั้งหมด 2,697 คน

เพศชาย 1,357 คน เพศหญิง 1,340 คน

ภาพเเผนที่

ตัวอย่างอินโฟกราฟิก

โครงการที่ 1 (ข่าวสั้น) *
เมื่อวันที่ 2 – 3 พฤษจิกายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา วิศวกรสังคมตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้พลิกวิกฤต COVID-19 ดำเนินการจัดโครงการยกระดับศักยภาพชุมชนตำบลคลองปราบ สัมมาชีพใหม่ ได้แก่ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสูตรมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแปรรูปพืชผักผลไม้และความปลอดภัยในอาหาร (น้ำพริกมะขามทรงเครื่องและเต้าฮวยมะพร้าวอ่อน) และ กิจกรรมอบรมทักษะการทำน้ำพริกไตปลาแห้งบรรจุขวดเพื่อเสริมสร้างอาชีพในครัวเรือนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีนายพงศ์พิพัฒน์ มากช่วย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลคลองปราบ และเป็นผู้ดูแล และให้คำแนะนำในจัดการอบรม

การจัดอบรมในครั้งนี้วิศวกรสังคมตำบลคลองปราบ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมี ผศ.ดร สุกัญญา ไหมเครือแก้ว และผู้ช่วยวิทยากร นางสาวพราวตา จันทโร บรรยายประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการศึกษาสูตรมาตรฐานเรียนรู้เทคนิคและขั้นตอนการทำ “น้ำพริกมะขาม” ภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และความปลอดภัยในอาหาร และบรรยายประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการศึกษาสูตรมาตรฐานเรียนรู้เทคนิคและขั้นตอน “การแปรรูปพืชผักและผลไม้” “เต้าฮวยมะพร้าวอ่อน” ภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและความปลอดภัยในอาหาร และบรรยายประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคเลือกซื้อวัตถุดิบในการทำน้ำพริกไตปลาแห้งบรรจุขวด เพื่อเสริมสร้างอาชีพในครัวเรือน ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้แบ่งกลุ่มและลงมือปฏิบัติ ถึงแม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดในขณะนี้ยังไม่เบาบางลง แต่การอบรมและการเรียนรู้ยังคงเดินหน้าต่อไปได้ไม่หยุดชะงัก ภายใต้มาตรการคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด

โครงการที่ 2 (ข่าวสั้น) *

เมื่อวันที่ 5 – 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา วิศวกรสังคมตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถี “กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี นายพงศ์พิพัฒน์ มากช่วย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลคลองปราบ และเป็นผู้ดูแล และให้คำแนะนำในจัดการอบรม การจัดอบรมในครั้งนี้วิศวกรสังคมตำบลคลองปราบได้ ได้จัดการบรรยายให้ความรู้ใน หัวข้อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ณ ศาลาวัดคลองปราบกัลยาราม หมู่ที่ 3 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายอาทิตย์ มติธรรม นายวีระศักดิ์ บัวแก้ว นายเขื้อง บุญขาวและ นายกมล บุญเนือง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนในตำบลคลองปราบ ซึ่งมี การบรรยาย กิจกรรมระดมความคิด หลังจากนั้นได้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ จัดทำป้ายส่งเสริมการท่องเที่ยว นำไปติดตั้ง ณ วัดถ้ำขรมวราราม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทุกคนได้ผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการ ควบคุมโรคระบาด โควิด-19 ของ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเคร่งครัด

โครงการที่ 3 (ข่าวสั้น)

เมื่อวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา วันที่ 15 -16 พฤจิกายน 2564 ได้จัดกิจกรรมอบรมการตลาดออนไลน์ โดยวิทยากรจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งเนื่องจตากสถานณการณ์โควิด -19 จึงต้องปรับเปลี่ยนเป็นการอบรมออนไลน์ โดยมีความรู้หัวข้อ

– การจัดทำตราบรรจุภัณฑ์

– ก่รจัดทำการตลาดออนไลน์

– การใช้เครื่องเมือกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จัดกิจกรรมอบรมการให้ความรู้พัฒนายกระดับสู่ OTOP และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช)

โดย มี

– คุณประภัสสร ลิ้มสุวรรณ พัฒนาการอำเภอบ้านนาสาร บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความรู้พัฒนาผลิตภัฒน์ยกระดับสู่ OTOP”

-คุณ จริยา ศิวายพราหมณ์ (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี) บรรยาย เกี่ยวกับหลักการขอจัดตั้งกลุ่มวิสาหกุมชนและประเภทของการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ

-คุณสัญธิมา นเรนทร์ราช (เจ้าของขนมบ้านใบตอง) อธิบายเกี่ยวกับที่มา ขั้นตอนการทำ ขนมกรอบเค็ม พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมลงมือปฎิบัติ

ทั้งนี้ การเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว อยู่ภายในมาตรการ การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท -19 อย่างเคร่งครัด ทีมวิศวกรสังคมตำบลคลองปราบ ขอขอบพระคุณ

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการรักษามาตรการอย่างเคร่งครัด

-กำนันวีระศักดิ์ บัวแก้ว ที่เอื้อเฟื้อสถานที่

-ผอ.รต.สต. ที่คอยดูแล ตรวจตรา สุขอนามัย ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

-เทศบาลตำบลคลองปราบ ที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์การตรวจวัดอุณหภูมิ

โครงการที่ 4 (ข่าวสั้น)

เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ได้จัดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ณ วัดถ้ำขรมวนาราม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญดังต่อไปนี้

🌺 1. ปรับปรุงทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความสวยงาม ด้วยการปลูกพันธุ์ไม้ประดับ ได้แก่ ต้นทองอุไร ต้นแพงพวย บริเวณบันไดทางขึ้นเขาขรม

🐟 2. อนุรักษ์ระบบนิเวศในแหล่งน้ำ ด้วยการปล่อยพันธุ์ปลานิล ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ และจัดให้มีอาหารปลา บริเวณศาลาริมน้ำ ” ท้ายที่สุด ขอขอบคุณท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำขรมวนาราม ที่ได้อนุญาตให้ทีมวิศวกรสังคมตำบลคลองปราบ ได้จัดทำกิจกรรมที่ดีเพื่อสังคมในการอนุรักษ์และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่น ๆ

1วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มวิศวกรสังคมตำบลคลองปราบ จัดกิจกรรม ตั้งพุ่มกฐิน และ มีบริการขนม…..

✔️เค้กกล้วยหอม

✔️น้ำสมุนไพร

✔️วุ้นแมงลัก

✔️บัวลอย

เพื่อมอบแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคติดพุ่มกฐิน ณ บริเวณร้านมิกซ์ช๊อป ถนนขุนทองหลาง ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เงินรายได้ทั้งหมดจะร่วมบริจาคแก่วัดถ้ำขรมวนาราม โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

Facebook Page : กินเพลินเดินเที่ยว คลองปราบ

Back To Top