Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทุ่งเตาใหม่แยกออกจากตำบลทุ่งเตา  เมื่อปี พ.ศ. 2536  มีจำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งเตาใหม่ ครบทุกหมู่บ้าน ได้ยกฐานะจากสภา ตำบล ทุ่งเตาใหม่ เป็น องค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งเตาใหม่  ตามประกากระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และมีผลยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ตั้งแต่วันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  เป็นต้นมา

การปกครองของตำบลทุ่งเตาใหม่  แบ่งออกเป็น 8 หมู่บ้าน 

                  หมู่ที่ 1  บ้านขุนราษฎร์ ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นายณรงค์ชัย รักษาจันทร์ 

                  หมู่ที่ 2  บ้านห้วยตอ        ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นายบุญชัย   คงยิ่ง

                  หมู่ที่ 3  บ้านควนกองเมือง ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นายวิศิษย์    พัฒนประดิษฐ์

                  หมู่ที่ 4  บ้านไสดง           ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นายวิรัตน์    เสือล่อง

                  หมู่ที่ 5  บ้านห้วยชัน       ชื่อกำนัน        นายสุพร     รักษาศรี

                  หมู่ที่ 6  บ้านสะพานสอง   ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นายจเร       สังข์ทอง

                  หมู่ที่ 7  บ้านหนองศิลป์ชัย ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นายสุบรรณ์   สุวรรณรัตน์

                  หมู่ที่ 8  บ้านไสดงใน      ชื่อผู้ใหญ่บ้าน  นายอารีย์      สุทธิเนียม

ที่ตั้ง ตำบลทุ่งเตาใหม่เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร ประมาณ  15 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้

                   ทิศเหนือ จดตำบลขุนทะเล  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

                   ทิศใต้              จดตำบลทุ่งเตา    อำเภอบ้านนาสาร

                   ทิศตะวันออก    จดตำบลช้างซ้าย  อำเภอกาญจนดิษฐ์

                   ทิศตะวันตก      จดตำบลนาใต้     อำเภอบ้านนาสาร

เนื้อที่ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 71.32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ44,575 ไร่ พื้นที่เกษตร 29,737 ไร่

ภาพแผนที่

อินโฟกราฟิกสรุปงาน

โครงการที่ 1

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 จัดกิจกรรมการอบรมการสร้างมัคคุเทศก์ชุมชนของตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการ การยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ได้รับเกียรติจากอาจารย์เกสสิณี ตรีพงค์พันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ได้ให้ความรู้ในเรื่องการเป็นมัคคุเทศก์ชุมชน และจำลองการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในตำบล โดยมีอาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตำบล

โครงการที่ 2

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ทีมวิศวกรสังคมตำบลทุ่งเตาใหม่ ได้จัดกิจกรรมการขายสินค้าออนไลน์ ของตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการ การยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ได้รับเกียรติจากดร.เกวลิณ อังคณานนท์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ Shopee Lazada โดยมีอาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตำบล

โครงการที่ 3

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ทีมวิศวกรสังคมตำบลทุ่งเตาใหม่ ได้จัดกิจกรรมการผลิตขนมไทย เพื่อการประกอบอาชีพ ของตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการ การยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ได้รับเกียรติจากอาจารย์วัชรี พืชผล อาจารย์เอมิกา พัชรามันต์ และอาจารย์บุปผา วาทิน เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในการผลิตขนมไทยได้แก่ กะหรี่ปั๊บ และขนมชั้น โดยมีอาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้ผ่านการคัดกรองตามมาตรการ ควบคุมโรคระบาด โควิด19 อย่างเคร่งครัด เเละได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดการจัดกิจกรรม

ภาพ-ข่าว : วิศวกรสังคมตำบลทุ่งเตา

Back To Top