Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
ตำบลน้ำพุ ยกระดับสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับสินค้า OTOP - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

ตำบลน้ำพุ ยกระดับสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับสินค้า OTOP

วิศวกรสังคมตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง หนึ่งตำบลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเพื่อยกระดับสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับสินค้า OTOP เมื่อวันที่ 14-18 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์ช่าง เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา กิจกรรมที่ 1 เป็นงานจักรสานจากเส้นพลาสติกให้กับประชาชนตำบลบางหิน หวังสร้างอาชีพเสริมและรายได้ให้ประชาชน

ทางวิศวกรตำบลบางหินได้ นางสุพรรณี สังข์ทอง,นางสว่างจิต บุญสุข ,นางสุมาลี จันทร์มาศ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนอย่างใกล้ชิดจนเกิดเป็นกระเป๋าสานในแบบต่างๆที่สวยงามและมีคุณภาพ โดยโครงการ ผศ.พงศกร ศยามล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคมดูแลตลอดโครงการซึ่งสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการ ควบคุมโรคระบาด โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

ภาพ : วิศวกรสังคม ต.บางหิน
นภัทร ส้มแก้ว :นักประชาสัมพันธ์ ข่าว-รายงาน

Back To Top